Resultater og tall

Alle ansatte jobber for at hver enkelt elev skal lykkes best mulig, både faglig og sosialt. Kartlegginger og brukerundersøkelser er viktige verktøy i dette arbeidet.

Elevundersøkelsen

Elevundersøkelsen er en årlig, anonym og nettbasert spørreundersøkelse om elevenes læringsmiljø. Undersøkelsen er obligatorisk for elevene på 7.trinn og 10.trinn. Elevundersøkelsen gjennomføres hvert år.

Nasjonale prøver

Nasjonale prøver er obligatoriske prøver som gir informasjon om ferdigheter i lesing, regning og engelsk. Ferdighetene er viktige for læring i alle fag. Nasjonale prøver gjennomføres på 5. trinn, 8. trinn og 9. trinn.

Ungdata

Ungdata er nettbaserte lokale undersøkelser for ungdom der skoleelever over hele landet svarer på spørsmål om hvordan de har det, og hva de driver med på fritiden. Undersøkelsen gjennomføres hvert andre år. Drammen kommune startet gjennomføring av ny undersøkelse våren 2020, men denne ble avbrutt da samfunnet ble stengt ned på grunn av korona i mars. Det legges opp til at kommuner kan få tilbud om å gjennomføre undersøkelsen i 2021. Drammen kommune vil vurdere om det skal gjennomføres Ungdata i 2021 på et senere tidspunkt.