Vedtatt 4.4.2018

§ 1. Retningslinjer

Aktivitetsskolen i Drammen kommune drives etter de krav som gjelder for tildeling av statstilskudd, kommunale vedtak og plan for den enkelte skole/skolefritidsordning. Rammeplanen for Aktivitetsskolen beskriver innholdet som den lokale aktivitetsskole lager sitt tilbud innenfor.

§ 2. Definisjon og formål

Aktivitetsskolen er et tilbud for barn på småskoletrinnet, 1. - 4. trinn, i deres fritid før og etter ordinær skoledag samt i skolens ferier.
Tilbudet gjelder også for barn med spesielle behov på mellomtrinnet, 5. - 7. klasse. Innhold og virksomhet reguleres av Opplæringsloven § 13-7.

Aktivitetsskolen i Drammen kommune arbeider ut fra følgende overordnede mål:

 • Motvirke sosiale forskjeller
 • Bedre integreringen
 • Øke det faglige læringsutbyttet
 • Øke deltakelsen

Aktivitetsskolen skal ha tilbud for alle barn, og ha varierte læringsstøttende aktiviteter som gjennomføres i et tilrettelagt miljø. Rammeplanen for Aktivitetsskolen skal vise retningen for innholdet, og man skal vurdere barnets beste, og tilpasning for det enkelte barn er viktig da barn er ulike.

Barna på Aktivitetsskolen skal oppleve glede, gode opplevelser, mestring og lek. Barn har store forventninger til å begynne på skolen, og barnas forventninger skal avstemmes med forsterkede læringsaktiviteter i Aktivitetsskolen.

§ 3. Ansvarlig styringsorgan

Bystyret er ansvarlig styringsorgan.

§ 4. Styring og ledelse

 • Aktivitetsskolen er administrativt underlagt rådmannen.
 • Rektor er administrativ og faglig leder for ordningen ved den enkelte skole.
 • Daglig leder for AKS er avdelingsleder som har ansvar for de laveste trinnene i skolen
 • Behov for faglig- og pedagogisk ansvarlig, samt basekoordinator(er) vurderes lokalt ved den enkelte aktivitetsskole av skolens rektor
 • Ansatte i Aktivitetsskolen har taushetsplikt etter reglene i forvaltningsloven §§13-13F.
 • Ansatte må vise politiattest før tilsetting. Jfr. opplæringsloven § 10-9.
 • Foreldre til barn i Aktivitetsskolen bør være representert i skolens råd og utvalg.
 • En av de ansatte i Aktivitetsskolen bør være representert i skolens samarbeidsutvalg.

§ 5. Bemanning

Ett årsverk per 20 hele Aktivitetsskoleplasser. De ansatte har tre planleggingsdager i løpet av et skoleår.

§ 6. Inntak av barn

 • Alle 1. klassinger får tilbud om plass ved Aktivitetsskolen ved skolestart.
 • Innmeldingen gjelder for perioden 1. - 4. klasse. Det kan avtales skriftlig at plassen skal gjelde fra 15.08 det året barnet begynner på Aktivitetsskolen. Dette må skje før 15.06. hvert år. Plassen kan sies opp skriftlig med en måneds varsel pr. 30. i hver måned. Oppsigelse av plass kan ikke skje etter 30.04. I tilfelle dette likevel skulle forekomme, vil foreldrebetalingen fortsette med fast månedlig beløp ut juni måned. Endringer i oppholdstiden i løpet av skoleåret må avtales skriftlig med skolen.
 • Endringer som påvirker oppholdsbetalingen, skal meldes Forvaltningskontoret umiddelbart.
 • Aktivitetsskolen kan ta imot barn for kortere perioder. Det betales da en fast dagspris.

§ 7. Oppholdsbetaling

 • Det betales for 11 måneder i henhold til de betalingssatser og retningslinjer som til enhver tid er vedtatt av bystyret. Betalingen løper fra 01.08. Dersom det er avtalt at plassen skal gjelde fra 15.08, løper betalingen fra denne dato. jfr. §6.
 • Det beregnes søskenmoderasjon når familier har flere barn i Aktivitetsskolen, og alle barna har hel plass.
 • Plassen opphører ved skyldig oppholdsbetaling for inntil 2 måneder. Det sendes ut skriftlig varsel i forkant.
 • Uoppgjorte regninger fra barnehage må være betalt før barnet kan starte på Aktivitetsskolen.
 • Det beregnes oppholdsbetaling etter fastsatte regler, jfr. vedtatte retningslinjer fra bystyret.

§ 8. Fastsettelse av kostpenger med mer

Aktivitetsskolen skal tilby barna et enkelt smøremåltid, slik at alle får et likeverdig tilbud uavhengig av skole. Kostnaden ved et enkelt smøremåltid vil kunne harmonisere med det tilbudet barnehagene har gjennom foreldrebetaling.

Det skal ikke tilbys ekstra aktiviteter eller kurs i Aktivitetsskolen foresatte kan betale for, foruten det foreldrebetalingen dekker eller kompensasjon for gratisplasser.

§ 9. Åpningstider

Aktivitetsskolen holdes åpen mandag til fredag hele året, bortsett fra planleggingsdagene og dagene nevnt under.

Første virkedag etter sommerferien er planlegging for de ansatte og en planleggingsdag legges sammen med en av skolens planleggingsdager.

Åpningstiden er i tidsrommet kl. 07.00 – 17.00

Aktivitetsskolen er stengt julaften og nyttårsaften. Ordningen stenger kl. 12.00 onsdag før skjærtorsdag. Det holdes stengt fire uker i juli måned.

§10. For sent henting av barn

Barn som hentes etter Aktivitetsskolens stengetid - kl. 17.00 - regnes som for sent hentet. Aktivitetsskolen praktiserer følgende rutiner:

 • Første gang gis muntlig advarsel om at barnet er hentet for sent
 • Andre gang gis det skriftlig advarsel
 • Utover dette blir foresatte fakturert med et fast beløp, slik at skolen får dekket sine kostnader i forbindelse med overtidsarbeidet. Beløpet er p.t. kr. 200,-.

Bystyret fastsetter betalingssatser årlig i forbindelse med budsjettbehandlingen.

§ 11. Areal

Aktivitetsskolen utnytter skolens totale areal til sin virksomhet.

§ 12. Brudd på vedtektene

Dersom vedtektene ikke overholdes, mister familien sin plass i Aktivitetsskolen.

§ 13. Endringer i vedtektene må vedtas av bystyret.

§ 14. Rammeplan for Aktivitetsskolen og lokale planer

Rammeplanen for Aktivitetsskolen er overordnet alle lokale aktivitetsskoler i Drammen Kommune. Den er styrende og legger grunnlag for utarbeidelsen av års-/halvårsplaner, aktivitetsplaner og felles ukeplaner eller månedsplaner for den enkelte skole og aktivitetsskole.