Retningslinjer vedtatt av kommunestyret, gjeldende fra 1. august 2013.

Retningslinjer

SFO i Nedre Eiker drives etter retningslinjer vedtatt i Utvalg for Oppvekst og kultur /-kommunestyret. Nedre Eiker kommune er eier og driver av skolefritidsordningene.

 

Formål

SFO er et omsorgs- og fritidstilbud utenom den obligatoriske skoledagen for barn i 1.-4. klasse etter individuell søknad, samt for funksjonshemmede barn i 5.-7. klasse etter individuell søknad. Innhold og virksomhet skal preges av barns behov for lek, trygghet, kulturaktiviteter og sosial læring.

Ansvarlig styringsorgan

Utvalg for Oppvekst og kultur er ansvarlig for planlegging og administrasjon av kommunale skolefritidsordninger og godkjenningsinstans for offentlige skolefritidsordninger og haransvar for tilsyn med private skolefritidsordninger.

Styring og ledelse

SFO skal ha en mest mulig desentralisert modell. SFO er administrativt underlagt Kommunalsjef Oppvekst og Kultur i Nedre Eiker. Rektor ved den enkelte skole er pedagogisk og administrativ leder av SFO. SFO skal ha en driftsansvarlig. Styringsformen for den enkelte SFO skal være i overensstemmelse med overordnet styringsdokument for skolefritidsordningene i Nedre Eiker kommune. Det er opp til den enkelte ordning å samarbeide med frivillige organisasjoner som det er naturlig å samarbeide med. Organisasjonens rolle må avklares i det enkelte tilfelle (forpliktelse, kontingent, ideologiosv.).

Innhold

Innholdet avgjøres av den enkelte SFO. Det skal imidlertid serveres et enkelt måltid mat, som er en god situasjon for sosial læring. Ellers kan det legges vekt på at barns behov for omsorg og lek blir tilfredsstilt.

Søknad om plass

Søknad om plass for nye barn sendes elektronisk med søknadsfrist 1. mars. Alle vil få svar. Plassen tildeles fast ut 4. klasse og ut 7. klasse for barn med spesielle behov. For barn med spesielle behov meldes skriftlig til skolen om videreføring av plassen før 1.mars det åretbarnet går i 4. klasse. Ved overtallighet sies de eldste elevene med ordinær plass opp, dette skal gjøres snarest mulig etter 1. mars, med virkning fra skoleårets start. Avslag på søknad om plass kan ankes til kommunens klagenemnd. Anken sendes Etat Oppvekst og Kultur.

 Oppsigelse

Ved oppsigelse av plass/endring av plasstørrelse gjelder en gjensidig oppsigelsesfrist på 1 måned fra dato til dato. Oppsigelse/endring av plasstørrelse gjøres elektronisk. Kommunalsjef Oppvekst og Kultur sier opp plassen på kommunens vegne. Vi henstiller til de foreldre/foresatte som vet at eleven ikke skal fortsette i SFO neste skoleår om å si opp plassen så snart de vet at plassen ikke skal benyttes.

Oppholdstid

Følgende plasser kan tilbys:

1. Plass 2 dager pr. uke – 40%

2. Plass 3 dager pr. uke – 60%

3. Plass 4 dager pr. uke – 80%

4. Plass 5 dager pr. uke – 100%

5. Formiddagsplass hele uka – plass fra kl. 07.00 og til skolestart hver dag og plass hele dagen på skolefrie dager.

6. Ettermiddagsplass hele uka – plass fra skoleslutt og til kl. 17.00 hver dag og plass hele dagen på skolefrie dager.

Barn som har gått i ordningen før, må betale fra 1. august. Nye barn betaler fra begynnerdato. Det gis ikke anledning til å ta elever ut av SFO i juni hvis plassen skal benyttes igjen etter sommerferien. Hvis det er plass, kan SFO ta inn barn for kortere perioder. Dette avgjøres av den enkelte ordning.

Planleggingsdager

SFO har 3 planleggingsdager, hvorav den ene er 1.arbeidsdag i august.

Foreldrebetaling

Kommunestyret fastsetter betalingssatser for SFO.  Manglende betaling utover 2 måneder etter overgått betalingsfrist, vil føre til oppsigelse avplassen. Etter 3 ganger oppsigelsesvarsel pr. år, mister familien/barnet den gjeldende plassen, og det utestående beløpet må betales før ny plass kan tildeles. Utestående beløp iforeldrebetaling skolefritidsordning må betales (ev. skriftlig betalingsordning må inngås) førfamilien, dvs. det barnet som har hatt plassen eller nytt barn i familien, kan få tildelt ny plass i barnehage eller skolefritidsordning,

Leke og oppholdsareal

Lov og forskrifter fastsetter ikke nasjonale normer for inne- og uteareal. Skolefritidsordningenes leke- og oppholdsareal er en integrert del av skolen. Den enkelte skole i samarbeid med etat Oppvekst og kultur vurderer om arealene ute og inne er tilpasset den aktivitet som skal drives.

Åpningstider

Det ordinære SFO- tilbud er slik: Det holdes åpent 10 ½ måned i året. Det er stengt julaften, i romjula og påskeuka samt hele juli. Åpningstiden er kl. 07.00-17.00 mandag til fredag. Gjentatt misligholdelse av hentetider kan føre til oppsigelse av plassen.

Oppstart

Minimumsantall for oppstart er 10 barn.

Bemanningsnorm og administrasjonstid

Bemanningsnorm og administrasjonstid etter vedtatte regler. Reglene ovenfor gjelder for alle kommunale skolefritidsordninger i Nedre Eiker. I tillegg har hver SFO egne retningslinjer.

Sommer-åpen SFO 

Ordningen med åpen SFO i ferie videreføres slik;

Det blir tilbud om å bruke SFO fra og med den 1. juli og til og med første hele uke i juli.

Oppholdsbetaling for å bruke SFO i ferien blir som den til enhver tid gjeldende satsfor dagplass.

Påmelding er bindende og betaling skal skje på forskudd.

Det kreves ikke at elevene skal ta ut 4 ukers ferie i løpet av skoleåret.

Det delegeres til rådmannen å bestemme hvilke ordninger som skal holde åpent