Kommunale vedtekter og retningslinjer for skolefritidsordningen (SFO). Vedtatt av Omsorg- og oppvekstutvalget 08.03.10 – sak nr 10 / 10

§ 1 Eierforhold

Skolefritidsordningene eies og drives av Svelvik Kommune. Kommunestyret fastsetter rammer og betalingsreglement.

§ 2 Målsetting

Skolefritidsordningen har som målsetting å gi barn i småskolen gode omsorgs- og fritidstilbud gjennom fysisk tilrettelagte lokaler, trygge lekeområder og voksne ansvarsfulle tilsynspersoner. Tilbudet skal utformes i nært samarbeid med foreldrene.

§ 3 Styringsorganer

Lokalt styringsorgan for SFO er skolens samarbeidsutvalg (SU). Èn foreldrerepresentant fra SFO velges til samarbeidsutvalget.

§ 4 Administrativ tilknytning og ledelse

Virksomhetsleder er ansvarlig for SFO ved aktuell virksomhet. Undervisningsinspektør er administrativ leder. Ansvar for daglig drift er tillagt arbeidsleder for SFO. Fagarbeidere og assistenter har ansvar for gjennomføring av dagplaner/ukeplaner.

§ 5 Bemanning

Foruten administrativt personale består bemanningen av fagarbeidere (barne- og ungdomsarbeider) / assistenter. Totalressurs beregnes etter følgende norm:

  • 1 - 10 barn - 1 person
  • 11 - 25 barn - 2 personer
  • 26 - 40 barn - 3 personer
  • 41 - 60 barn - 4 personer
  • 61 - 80 barn - 5 personer

Ut over dette økes bemanningen med 1 person pr. 20 barn.

§ 6 Leke- og oppholdsareal

SFO disponerer egen base i skolens lokaler eller lokaler i skolens umiddelbare nærhet. Ved høye brukertall må skolen tilrettelegge for at SFO kan disponere tilstrekkelige tilleggsarealer i skolens undervisningsrom etter at ordinær undervisning er avsluttet.

§ 7 Opptaksmyndighet

Ansvar for inntak til skolefritidsordningen ligger hos den enkelte barneskole.

§ 8 Opptakskriterier og rutiner

Alle barn i 1. til 4. klassetrinn skal gis tilbud om plass i SFO. Innmelding til SFO skjer til den enkelte skole via digitale påmeldingsskjema. Skjemaet betraktes som en bindende kontrakt, Inntak av barn skjer fortløpende gjennom hele året.

Elever på høyere klassetrinn kan gis tilbud i SFO dersom det foreligger en faglig anbefaling fra sakkyndig instans, og at foresatte ønsker et slikt tilbud til barnet. Inntak foretas etter særskilt vurdering av barnets behov relatert til det tilbud SFO gir.

§ 9 Opptaksperiode og oppsigelse av plass

Tildelt plass disponeres så lenge foreldrene ønsker det, eller til barnet begynner i 5. klasse.

Oppsigelse av plass i SFO skal sendes via digitalt skjema, og oppsigelsesfrist er 4 uker regnet fra etterfølgende 1. eller 15. i hver måned.

§ 10 Daglig oppholdstid og driftsår

SFO holder stengt i romjula og påskeuka, samt 3 uker sammenhengende i juli måned. I tillegg holder virksomhetene stengt inntil 5 planleggingsdager. Melding om dette skal gis minimum 1 måned på forhånd.

Daglig åpningstid er fra kl. 07.00 til kl. 16.30 - 5 dager i uka. (mandag - fredag)

Brukerne kan velge mellom følgende oppholdstider: - Heldagstilbud 07.00 - 16.30 - Morgentilbud 07.00 - skolestart - Dagbarn

§ 11 Foreldrebetaling

Betaling kreves for 11 måneder f.o.m. 1. august t.o.m. 30. juni. Juli måned er betalingsfri.

Kommunestyret vedtar regler for betaling, og kan til enhver tid fastsette gjeldende betalingssatser.

§ 12 Vedtektsendringer

Forandringer eller tilføyelser i disse vedtekter og retningslinjer må vedtas av kommunestyret