Søke skolebytte

Drammen kommune har faste skolekretser. Skolekretsene bestemmer hvilken skole som er nærskolen til eleven. Foreldre har mulighet for å søke barnet til en annen skole.

Søknad om å bytte til en annen skole i kommunen 

Drammen kommune har forskriftsfestet skolekretsgrenser. Skolekretsene bestemmer hvilken skole som er nærskolen til eleven. Det er adressen som er registrert  i folkeregisteret på eleven som bestemmer skolekretsen til eleven.

Slik søker du om bytte til en annen skole i kommunen:

 • Det er mulig å søke om å bytte til annen skole enn nærskolen. Søknaden må begrunnes. Eleven har rett til å uttale seg i saken.
 • Søknaden sendes til skolen eleven tilhører (nærskolen).
 • Nærskolen og skolen det søkes til vurderer søknaden sammen. Hver søknad behandles individuelt.
 • Nærskolen fatter enkeltvedtak i saken. Det er mulig å klage på vedtaket.
 • Hvis skolen ikke endrer vedtaket, sendes klagen videre til Statsforvalteren i Oslo og Viken, som er endelig klageinstans.

Søknad om å bytte til en skole i en annen kommune

 • Elever har ikke rett til å gå på skole i annen kommune, jfr. Opplæringsloven § 8-1,2.ledd.
 • Drammen kommune har ikke samarbeidsavtale med andre kommuner om grunnskoleopplæring.
 • Drammen kommune kan innvilge søknader dersom eleven har alvorlig sykdom eller vanske som kommunen ikke har et egnet skoletilbud til.

Slik søker du om å bytte til en skole i en annen kommune:

 • Du kan søke om skolegang i annen kommune. Søknaden må begrunnes. Eleven har rett til å uttale seg i saken.
 • Du må søke både Drammen kommune og kommunen du ønsker skoleplass i.
 • Søknaden sendes til Forvaltningskontoret for barnehage og skole, i Drammen kommune.
 • Kommunen fatter enkeltvedtak i saken. Det er mulig å klage på vedtaket.
 • Hvis kommunen ikke endrer vedtaket, sendes klagen videre til Statsforvalteren i Oslo og Viken, som er endelig klageinstans.

KONTAKT FORVALTNINGSKONTORET FOR BARNEHAGE OG SKOLE

E-post som gjelder skole og SFO: drammensskolene@drammen.kommune.no

E-post som gjelder barnehage: drammensbarnehagene@drammen.kommune.no

Telefon: 32 04 43 00

Telefontid:
Mandag – Tirsdag: kl. 09.00 – 11.00 og kl.13.00 – 15.00
Torsdag – Fredag: kl. 09.00 – 11.00 og kl.13.00 – 15.00

Besøksadresse: Engene 1, 3015 Drammen