Startlån kan bidra til at du som er langvarig vanskeligstilt på boligmarkedet skal kunne kjøpe og beholde en nøktern og egnet bolig. Startlån kan gis dersom du ikke kan få boliglån eller tilstrekkelig lånebeløp i en vanlig bank og du heller ikke har mulighet til å spare opp til egenkapital.

 • Du kan søke om startlån fra kommunen til hele eller deler av kjøpesummen.
 • Det er viktig at du forsøker å søke om boliglån i vanlig bank først.
 • Startlån kan også gis som egenkapital til boliglån i vanlig bank, dersom banken godkjenner dette. I søknaden må da det legges ved en bekreftelse fra aktuell bank hvor det fremkommer.
 • Du må ha økonomi til å kunne betjene lånet i tillegg til andre boutgifter og daglige utgifter.
 • Personer som ikke klarer å betjene et startlån som er stort nok til å finansiere en egnet bolig, kan få vurdert tilskudd til etablering. Les mer om dette her: https://www.husbanken.no/tilskudd/etablering-i-egen-bolig/

Søkere som er prioritert for startlån:

 • Barnefamilier: Enslige og par med hjemmeboende (helt eller delvis) barn under 18 år. Ved samvær fra 25 prosent og oppover regnes man som innenfor målgruppen barnefamilie.
 • Bostedsløse: En person som ikke disponerer egen eid eller leid bolig og er i en eller flere av følgende situasjoner:
    • Mangler tak over hodet kommende natt
    • Henvist til akutt/midlertidig botilbud (for eksempel natthjem, varmestue, pensjonat, campinghytte)
    • I fengsel og skal løslates innen to måneder
    • I institusjon og skal skrives ut innen to måneder, inkludert ut av barnevernets omsorg
    • Midlertidig hos venner, kjente eller slektninger                                                                    Personer som bor permanent hos nær familie eller pårørende er ikke å anse som bostedsløse. Det er heller ikke personer som bor i fremleid bolig, studenter eller andre unge som bor på korttidskontrakter.
 • Unge uføre: Personer under 30 år som er vurdert til å være ufør av NAV.
 • Personer med behov for kjøp av tilrettelagt bolig: En tilrettelagt bolig er en fellesbetegnelse på boliger tilrettelagt for helse- og omsorgstjenester utenfor institusjon. Behovet for en slik type bolig vurderes i hver enkelt sak.

Søkere som ikke er prioritert for startlån:

 • Unge i etableringsfasen: Dette gjelder både enslige søkere samt husstander som består av par uten barn.

Les mer om dette her: https://www.husbanken.no/startlaan/hvem-kan-faa/

Krav til søker

 • Søkere må være over 18 år og ha gyldig oppholdstillatelse.
 • Du må være folkeregistrert i Drammen kommune.
 • Ektefeller/registrerte partnere må begge stå som låntakere på søknaden.
 • Det forutsettes at du har utnyttet dine muligheter for å spare opp nødvendig egenkapital og søkt lån i vanlig bank.

Hvordan søke startlån

 • Du søker startlån elektronisk på husbanken sine nettsider. Da må du ha BankID. Dersom du ikke har BankID, må du bestille dette fra banken din.
 • Hvilken dokumentasjon som må leveres fremgår av Husbankens søknadsskjema. Dokumentasjonen legges inn elektronisk. Dersom du har vært i kontakt med ordinær bank, legg ved svaret du har fått fra banken.
 • Saksbehandlingstiden kan variere og kan vanligvis ta noen måneder.

Boligtjenesten jobber aktivt med å bistå personer som har behov for langsiktig veiledning til å kunne kjøpe bolig. Dette gjelder både de som leier privat og kommunalt. Boligtjenesten finner selv aktuelle kandidater.

 • Dersom du ikke er enig i vedtaket, eller mener det inneholder feil, kan du klage innen tre uker etter at du har mottatt svaret.
 • Klagen må være underskrevet av deg, eventuelt din verge/fullmektig dersom du har det.
 • Klagen tas først opp til ny vurdering ved Boligtjenesten. Dersom klagen ikke medfører at ditt vedtak omgjøres, sendes saken videre til kommunenes klagenemd for endelig avgjørelse.
 • Du har mulighet til å søke startlån på nytt dersom situasjonen din endrer seg. Nye opplysninger må da dokumenteres.