Pedagogisk psykologisk tjeneste er kommunens rådgivende og sakkyndige instans for barn, ungdom og voksne med særlige tilretteleggingsbehov. Pedagogisk psykologisk tjeneste omtales også som PP-tjenesten eller PPT.

Hva gjør PPT?

  • Hjelper barnehager og skoler med å legge opplæringen bedre til rette for å fremme inkludering, utvikling og læringsutbytte for barn og elever.
  • Bidrar til forebygging og tidlig innsats ved å hjelpe barn, elever og foresatte, barnehager og skoler gjennom samarbeid. Ved bekymring for et barn eller elevs utvikling og læring kan PP-tjenesten bidra med utredning av behov for tilrettelegging.
  • Utarbeide sakkyndig vurdering der barnehageloven og opplæringsloven krever det. Den sakkyndige vurderingen er grunnlaget for kommunens vedtak om spesialpedagogisk hjelp (barnehage) og spesialundervisning (skole). 
  • Utarbeide sakkyndig vurdering når det gjelder fritak for opplæringplikten og fremskutt eller utsatt skolestart. 
  • Vektlegger flerfaglig samarbeid og medvirkning fra barn, elever og foresatte.

Les mer på Utdanningsdirektoratets nettsider:

Les mer på hjemmesiden til Drammen kommune:

Bekymret for utvikling og læringsutbyttet til eget barn?

  1. Ta opp bekymringen din med pedagogisk leder i barnehagen eller kontaktlærer på skolen. Legg en plan sammen for videre oppfølging. Barnehagen og skolen kan få veiledning fra PP-tjenesten.
  2. Dersom forventet utvikling uteblir kan foresatte sammen med barnehage/skole henvise til PP-tjenesten for vurdering av behov for spesialpedagogisk hjelp (barnehage) og spesialundervisning (skole).

Logopedtjeneste

PP-tjenesten har egen logopedtjeneste.

  • Målgruppen er de med ulike former for språk, tale og kommunikasjonsvansker
  • Vi utreder, behandler og underviser
  • Vi veileder foresatte og samarbeidspartnere

Har du spørsmål til oss?

Kontakt oss på:

Kontaktskjemaet har sikker deling av informasjon i tråd med personlovgivningen. Benytt dette skjemaet dersom du har behov for å dele sensitiv informasjon med oss. Kontaktskjemaet er ikke en henvisning om sakkyndig utredning.

Kontakt PPT

Leder: Berit Sandvik

Telefon: 32 04 55 40

E-post: ppt@drammen.kommune.no

Postadresse: PPT Drammen kommune, Postboks 7500, 3008 Drammen

Besøksadresse: Telthusgata 8, 3044 Drammen