Arbeider i Rypeveien

Drammen kommune v/ Driftsavdelingen for vann og avløp, vil i løpet av kort tid starte opp arbeid med nedsetting av kum på bekkelukkingen i Rypeveien. Kummen vil fungere som fremtidig tilkomst når vi seinere skal i gang med rehabilitering på spillvanns- og overvannsledningene i midtre del av Rypeveien.

Når gravearbeidene igangsettes, vil det bli sperret av rundt graveområdet. Det vil søkes opprettholdt et åpent kjørefelt slik at beboere, nødetater, post og renovasjon kan komme inn til området innenfor.Vi henstiller samtidig til alle i Rypeveien om å hjelpe oss med å holde deres barn trygge og passe på at de ikke kommer innenfor avsperringene eller oppholder seg ved maskinene og graveområdet.Det vil under arbeidene kunne påregnes noe maskinstøy, men så langt det lar seg gjøre vil det ikke foregå arbeid på kveldstid eller i helger.

Normal arbeidstid vil være fra mandag til torsdag, mellom klokken 07:00 og 17:00.