Hvordan fastsettes prisene?

Kort sagt består gebyrene for vann og avløp av to ting:

  1. engangsbeløp for tilknytning av boligen til vann og avløpsledningen (som regel når boligen er nybygget) og
  2. årsgebyr. Årsgebyret består igjen av to elementer: fastledd og et reelt forbruk. Forbruket kan enten måles med vannmåler, eller beregnes etter boligarealet. Alle næringsdrivende betaler etter målt forbruk.

Vann- og avløpsgebyrene bestemmes i en gebyrforskrift som er vedtatt av bystyret. Denne er basert på Klima- og Miljødepartementets bestemmelser om kommunale vann- og avløpsgebyrer i Forurensningsforskriften.

Gebyrsatsene for både årsgebyr og tilknytningsgebyr reguleres årlig i forbindelse med behandling av kommunens økonomiplan.

2. Beregning av årsgebyret

Ditt forbruk+fastledd=Årsgebyr

Fastleddet beregnes per boenhet i boliger (Hver boenhet har egen inngang og kjøkken). For næringsdrivende beregnes et fastledd per vannmåler, men dersom flere eiendommer deler vannmåler beregnes fastleddet per eiendom.

Eiendommer som har kommunalt vann og avløp skal betale gebyr for dette.

Vann- og avløpstjenestene i kommunen drives etter selvkostprinsippet. Dette betyr at inntektene kommunen får fra gebyrene, dekker utgiftene ved å drive tjenestene.

Størrelse på gebyret avhenger av hvor mye vann du bruker

Forbruket bestemmes enten med grunnlag i:

  1. Målt forbruk i vannmåler
    Din bolig har montert vannmåler, og du betaler for den mengde vann du har brukt,  som vises i displayet på vannmåleren. I tillegg kommer det kostnad (fastledd) per bruksenhet, evt. per vannmålerpunkt i næringsbygg. Det vil si at hvis du har to bruksenheter, så betaler du to "fastledd". Les mer om fakturaforfall og avlesningstidspunkt her
  2. Beregnet forbruk etter areal (stipulert forbruk)
    Når ditt vannforbruk regnes ut etter areal, så er det bruksarealet (BRA) på din bolig som avgjør hvor mye du skal betale (antall kubikkmeter m3). Gebyret er delt i 4 arealgrupper som varierer noe ut fra hvilke av de tre tidligere kommunene du tilhører. Les mer om pris beregnet ut fra boligareal. I tillegg til forbruket etter areal, så kommer det kostnad (fastledd) per bruksenhet, evt. per vannmålerpunkt i næringsbygg. Det vil si at hvis du har to bruksenheter, så betaler du to "fastledd".

PS: Mengden avløpsvannet du betaler for, er lik mengden vann du bruker.

Priser (vedtatte gebyrer)

Gebyrene vedtas politisk gjennom en gebyrforskrift. Gebyrene justeres årlig, vanligvis i forbindelse med behandling av økonomiplanen for kommende år.

Oversikt over gjeldende priser

Forskrifter og retningslinjer 

Fra 1. januar 2020 gikk kommunene Svelvik, Nedre Eiker og Drammen sammen i en ny kommune. Det kommer til å ta tid før alle tjenester og tilbud er helt likt for alle våre innbyggere. Ta utgangspunkt i hvilken kommune du bodde i før 2020 i oversikten under. Dersom du er ny i kommunen, se hvor de tidligere kommunegrensene gikk

eFaktura eller papirfaktura

Av miljøhensyn tillegges det fakturagebyr på alle fakturaer som sendes ut på papir. Du kan enkelte slippe gebyret, ved å etablere eFaktura og AvtaleGiro i din bank.

Har du betalt for sent?

Ved for sen betaling påløper purregebyr iht. inkassoloven. Faktura som ikke blir betalt etter purring, sendes til inkasso for videre behandling. Ubetalte kommunale avgifter til vann, avløp, renovasjon og feiing blir sendt videre til skatteoppkreveren for videre behandling. Forsinkelsesrenter beregnes iht. lov om forsinkelsesrente. Renten fastsettes i forskrift utarbeidet av finansdepartementet.

Klage på faktura

Det er viktig at fakturaen blir betalt selv om du har klaget på beløpet. Ellers vil prisen øke med gebyr til purring og inkasso.  Hvis klagen blir tatt til følge, vil du få tilbakebetalt beløpet.