Drikkevann fra Blindevannverket

Målet er å levere nok mengde rent drikkevann til enhver tid, samt verne vannet mot forurensning 

Dette gjør vi ved å følge forskrifter og normer for levering av vann og holde god drift av vann og renseanlegg. Mattilsynet setter krav til drikkevannskvaliteten.

Tjenestene skal være effektive, miljøvennlig og med et langsiktig perspektiv.

Vanningsrestriksjoner er gjeldene hele året for abonnenter som får drikkevannet sitt fra Blindevannet.

Da høyereliggende abonnenter mister vanntrykket under vanningsperioder på grunn av pumpe- og ledningskapasitet, minner vi våre abonnenter om at det er restriksjoner for hagevanning med slange/spreder.

Vannet til innbyggere i tidligere Svelvik kommune kan ha noe farge (høyt fargetall), dvs ikke helt klart. Dette skyldes at det kan være noe høyt innhold av humus, jern eller mangan. Dette er vanligvis ikke helseskadelig, men kan gi noen ulemper, som for eksempel misfarging av klesvask og redusert desinfeksjonseffekt.

Vannet har liten hardhet (summen av kalsium og magnesium) og defineres som "bløtt". Hardheten ligger på 2-3 dh. 

Noen opplever at vannet kan ha lukt og smak av "myr", men er helt ufarlig å drikke. Lukten skyldes at Blindevann er et overflatevann. Overflatevann er mer utsatt for humusforekomster, og typisk da på våren og høsten når det er mest nedbør.