Det skal alltid sendes søknad om tillatelse ved graving/tiltak og arbeider i og ved det kommunale veinettet med tilhørende side- og grøntarealer, samt parker og friområder. Dette for å sikre framkommeligheten i byen, samt å sikre at arealet bli istandsatt etter gjeldende krav.

Praktiske opplysninger

For å få behandlet søknad om arbeis- og gravetillatelse må tiltakshaver/entreprenør utarbeide en arbeidsvarslingsplan. Denne planen kan bestå av en skriftlig del som kan angi sted for arbeidet, hva som skal utføres, hvilke betingelser som stilles for gjennomføring og så vider, og en skiltplan/skisse som viser hvordan varslings- og sikringsmateriellet skal plasseres i forhold til arbeidsstedet og eksisterende skilt.  

Dersom kommunen skal utareide forslag til arbeidsvarslingsplaner, etter bestilling, skal kostnadene refunderes. Kommunen stilles derimot fritt ut fra planenen kompeksitet og kapasitet i virksomhetenom kommunen kan ta på seg oppdraget med å utarbeide disse planene. Der kommunen ikke kan ta på seg oppdraget, må tiltakshaver/entreprenør søke andre steder i markedet for å få utarbeidet disse slik at de kan danne grunnlag for behandling. 

Den som i søknaden oppgis som ansvarshavende skal ha gjennomført kurs 2 i arbeidsvarsling. I Håndbok N301 "Arbeid på eller ved veg" kan de se hva som er opplæringskrav

Søknader sendes inn så tidlig som mulig før ønsket oppstart av arbeidene. 

For anlegg som krever trafikkavviklingsplaner må søknaden være kommunen i hende minimum 2 uker før graving ønskes oppstartet.

Søknader for tillatelser i fylkes- eller riksveier skal sendes til Statens vegvesen.

Hos Nasjonal vegdatabenk kan du se hvilke veier som er kommunale.

Ved behov for henvendelser/avklaringer i forkant av søknader, graving eller underveis kan disse sendes til

Man kan søke om to typer tillatelser; gravetillatelse med tilhørende arbeidsvarsling eller kun arbeidstillatelse (eks. stillas, ustyr i veien, arbeider som berører veien uten graving) med tilhørende arbeidsvarsling.

I begge ovennevnte søknader kan det være aktuelt å leie gategrunn til riggareal evt plassering av containere. Priser for leie av gategrunn til riggareal finner du her.

Saksbehandlingstiden er 1-5 virkedager når søknad gjelder graving på grunn av reparasjoner av eksisterende anlegg som ligger i bakken.

5-10 dager dersom søknad gjelder graving på grunn av nye kabler og røranlegg i grunnen, eller graving på grunn av utbygging som berører vei- og gategrunn.

Søknader må leveres komplette og innen gitte frister for at behandlingstiden skal overholdes.

Erklæring til gravesøknad (tiltakshavererklæring)

Veiliste veiklasse 1 etter 01.08.2013

Liste over veier med sperresfrist/asfaltrestriksjoner

Vegloven §32 og §57

Skiltforskriften.

Graveinstruks - fra 01.08.13. Obs! Se punkt under vedr endring av krav til entreprenør 

Graveinstruks - Endring 1.6 entreprenør 01.05.17 

Gatenorm for Drammen kommune

Arbeidsvarsling (håndbøker med mer)

Regler for container, jf håndbok N301

Regler vedr støyforskrifter med mer

 

Prisregulativ for arbeids- og gravetillatelser i veier, parker og friområder (pdf)

 • Gebyr per gravetillatelse kr 5000
 • Utarbeidelse av arbeidsvarslingsplaner/skiltplaner der dette avtales utført av kommunen, kr 1100 per time, minimum kr 2200. 

For behov for å benytte gategrunn, park og friareal til rigg og annet som ikke er direkte knyttet til selve grøft for arbeidet eller annen bruk av areal, eks. plassering av container, stillas, riggområde mm. kan dette leies etter faste satser. 

Prisregulativ for arbeids- gravetillatelser i veier, parker og friområder (pdf).

 • Gebyr per gravetillatelse: kr 5 000,-
 • Utarbeidelse av arbeidsvarslingsplaner/skiltplaner der dette avtales utført av kommunen, kr 1 000,- pr time, minimum kr 2 000,-

For behov for å benytte gategrunn, park og friareal til rigg og annet som ikke er direkte knyttet til selve grøft for arbeidet eller annen bruk av areal, eks plassering av container, stillas, riggområde med mer kan dette leies etter faste satser.

Kontrollør kan treffes på telefonnummer 99488899 (ikke sms). Dersom det kommer telefonsvarer legges det igjen beskjed.

I kartet kan du få opplysninger om:

 • Hvor det graves
 • Hvorfor det graves
 • Hvem som graver
 • Forventet start for arbeidene
 • Forventet slutt for arbeidene

Det er etablert en samordnet lednings- og kabelpåvisningstjeneste i kommunen. Det vil si at du som bruker får en enklere hverdag ved at du nå kan henvende deg til ett sted for å få informasjon om kommunens egne ledningsnett. I bransjen kalles dette gjerne gravemelding. Merk at dette ikke er søknad om å utføre selve gravingen dersom dette skal skje i eller nærmere enn 4 m fra kommunale veier eller i park-/friområder.

Levering av gravesøknad (forespørsel om påvisningstjeneste) skjer via kundeportalen – her vil man kunne registrere gravehenvendelsene elektronisk døgnet rundt. Anbefales for entreprenører og andre proffbrukere.

 • Telefon til Geomatikk 915 09146

Akutte henvendelser om påvisning utenom åpningstid:

Telefon 915 09146 - åpen hele døgnet for behandling av hasteoppdrag som vannlekkasjer.

Ved henvendelse til et av de ovennevnte kontaktpunktene vil du få informasjon om følgende kommunale ledningsnett:

 • Veilyskabler
 • Fiberkabler (kommunale)
 • Signalkabler (Trafikklys, pumpestasjoner med mer)
 • Vann og avløpsledninger (Ikke private stikkledninger)

I de tilfellene det er behov for påvisning og merking av kabelnett vil dette bli utført av personell fra Geomatikk AS. Kommunale VA-ledninger og noe fiberkabel påvises av personell fra Drammen Kommune, Vann og avløp.

Husk at det alltid vil være en viss behandlingstid for gravemeldinger. Dette kan variere noe ut fra hva og hvor søknaden gjelder.