Gatenorm for Drammen kommune

Bestemmelsene i denne normen skal sikre at alle veianlegg utføres trafikksikkert og med god estetikk, slik at veivedlikeholdet kan skje på en mest mulig økonomisk og hensiktsmessig måte. Skal offentlig vei som bygges av private overtas av kommunen til drift og vedlikehold, er det en forutsetning at normens regler følges.

Gatenormen for gamle Drammen kommune er inndelt i fire deler

Veinorm for gml Nedre Eiker kommune.

For gml Svelvik kommune gjelder håndbok N100