Tidligere Svelvik kommune

Det er tre kategorier veier i Svelvik; Fylkesveier (fv), kommunale veier og private veier.

Kommunene har ansvar for drift og vedlikehold av kommunens veier, samt gang og sykkelveier langs disse. Fylkeskommunen har ansvar for fylkesveien med tilhørende gang- og sykkelveier. Fylkesveiene driftes av Statens vegvesen.

Er veien kommunale eller privat?

I vegkart kan du ved å klikke på en vei få opp en vegreferanse som forteller hvem veien tilhører.

Når en privat vei blir brukt som felles adkomst for flere eiendommmer, plikter hver eier, bruker eller den som har bruksrett til å holde veien i forsvarlig og brukbar stand. Dette er regulert i Veglovens kap. VII om private veier. Her er det også bestemmelser om hvordan kostnader bør fordeles. Kommunen har i dag ingen tilskuddsordning for private veier. 

Fylkesvei 319

Ved feil eller mangler på fylkesvei 319, ring Statens vegvesen til tlf. 175. Beskjeden blir da videreformidlet til driftsentreprenøren som har ansvaret på strekningen. Feil eller mangler kan for eksempel være dårlig føre, døde dyr, steiner som faller fra fjellskråninger og hull i veien. 

Svelvik kommune har ansvar for snøbrøyting og strøing av kommunale veier. Statens vegvesen har ansvaret for vintervedlikehold av Storgaten, fylkesvei 990.

Svelvik kommune utfører snørydding og strøing av fortau og plasser langs Storgaten.

Brøyting og strøing blir lagt ut på anbud hvert 4. år. Svelvik kommune har inngått avtale med entreprenør for perioden 2016-2020.

Dette kan du forvente deg av Svelvik kommune med hensyn til snørydding, salting og strøing

 • Ved snøfall større enn 8 cm. tørr snø eller 5 cm. våt snø skal brøyting iverksettes.
 • Ved glatte veier vil strøing bli iverksatt umiddelbart. Bratte bakker, gang- og sykkelveier og fortauer blir prioritert først.
 • Etter stort snøfall vil alle veier bli brøytet ut til full bredde.
 • I sentrum blir snøen kjørt bort ved behov.
 • Markveien og Mariåsveien kan i noen tilfeller bli saltet for å opprettholde god fremkommelighet for buss og andre trafikanter. 
 • Det er satt ut kasser med strøsand som kan benyttes av publikum ved behov.
 • Vår målsetting er å gjennomføre brøyting og rydding til minst mulig ulempe for innbyggere og trafikanter. 

Ved snøfall og under snøvær vil fremkommeligheten være redusert.

Av trafikanter og innbygger forventer vi

 • At du ikke parkerer kjøretøy eller plasserer utstyr slik at det er til hinder for brøytingen.
 • At vegetasjon på egen tomt ikke vokser ut i veien og blir til hinder for brøytingen.
 • At du ikke legge snø fra egen gårdsplass på kommunal vei.
 • At kjøretøyet er riktig skodd etter føreforholdene.
 • At man avpasser farten og viser hensyn spesielt ovenfor myke trafikanter. 

Instrukser for snøbrøyting og strøing i Svelvik kommune er vedtatt politisk av Kultur og byutviklingsutvalget 06.06.2016