I forbindelse med boring av ny overvannsledning fra Doktor Hansteins gate og ut i drammenselva i uke 32 - 34 kan det forekomme misfarging av vannet.

Overvannsledningen skal føres ut ved enden av Jernbanekaia, og eventuell misfarging vil kunne være synlig nedstrøms derfra.

Årsaken til misfargingen vil i hovedsak være stedlige løsrevede masser, som består i hovedsak av sand og silt, samt noe boreslam. Dette vil sedimenteres på elvebunnen i løpet av noen dager.