Avløpssystemet - gode råd for bruk

Riktig bruk av avløpssystemet er vist i denne videoen.

Avløpssystemet kan utsettes for påvirkning og skade som igjen kan føre til oversvømmelse og forurensning.

Som forbruker kan du bidra til mindre forurensning, og til å holde drifts-, vedlikeholds- og reparasjonskostnadene (og dermed gebyrene) nede ved å bruke avløpsnettet riktig. Dette innebærer blant annet at du bør:

  • Kaste bleier, bind, filler og liknende i restavfallet. I avløpsnettet kan det føre til tilstopping og oversvømmelser.
  • Kaste sigarettstumper og andre tobakksrester i restavfallet (etter at det er forsvarlig slukket). Tobakk inneholder bl.a. relativt mye av tungmetallet kadmium, og dette er uheldig for slamkvaliteten.
  • Levere løsemidler og oljeprodukter på miljøstasjonene for spesialavfall. Dersom slikt avfall tilføres avløpsledningene, forstyrres renseprosessen og slamkvaliteten blir dårlig.
  • Kaste matavfall i beholder for våtorganisk avfall. Det er ikke tillatt å installere kjøkkenkverner for oppmaling og tilføring av matavfall til avløpsnettet. Verken avløpsnett eller renseprosess er tilpasset denne typen avfall.
  • Sørge for at eventuell privat septiktank blir tømt regelmessig.