Overvann er rent vann som ikke skal føres til renseanlegg.

Kommunen ønsker generelt at overvann fra eiendommer føres til terreng eller på annen måte håndteres på egen eiendom.

Dersom overvannet ikke kan ivaretas på eiendommen skal overvann føres til kommunal overvannsledning eller avløpsledning.

Pumping av grunnvann/drensvann i lavtliggende områder ved elva tillates ikke.

Tilknytning av overvannsledning til offentlig ledning er søknadspliktig.