Overvann er regnvann eller grunnvann som er rent og skal ikke føres til renseanlegg.

Kommunen ønsker generelt at overvann fra eiendommer føres til terreng eller på annen måte håndteres på egen eiendom.

Dersom overvannet ikke kan ivaretas på eiendommen kan overvann føres til kommunal overvannsledning eller avløpsledning.

Pumping av grunnvann/drensvann i lavtliggende områder ved elva tillates ikke.

Tilknytning av overvannsledning til offentlig ledning er søknadspliktig.