Ledninger fra husvegg til og med tilknytning på offentlig ledning er private, også når disse brukes av flere eiendommer.

 Noen eiendommer har deler av stikkledningene sine felles med andre eiendommer, disse ledningene er også private og er brukernes ansvar.

 Hvem har ansvar

Når en felles privat stikkledning må utbedres anser kommunen alle som er tilknyttet denne som ansvarlige (se avtalevilkårene punkt 1.5). Dette gjelder uansett om den enkelte bruker er medeier i anlegget eller ikke, og uansett om det foreligger tinglyst erklæring om ansvarsforholdet eller ikke.

Når felles private stikkledningsanlegg etableres tinglyses som regel en erklæring som beskriver hvem som omfattes, ansvarsforhold, plikter og rettigheter. Tinglyste erklæringer ligger hos Statens kartverk.

Noen viktige momenter:

  1. Felles ansvar - Eiere av felles stikkledninger må i felleskap sørge for at ledningene utbedres. Det er svært viktig at brukere av fellesledninger snakker sammen og kommer fram til løsninger i felleskap.
  2. Fordeling av kostnader - Kommunen kan ikke fordele ansvar eller kostnader mellom eiere, dette er et privatrettslig forhold.
  3. Uenighet om utbedring - Dersom en eier ikke lenger har vann eller avløp på grunn av skade på felles stikkledning kan ikke andre eiere nekte utbedring, se sameigelova § 8. Se også punkt 1.
  4. Avklaring av ansvar - For å avklare fordeling av ansvar vil lekkasjesøk/ kamerakjøring kunne indikere om problemet er på fellesledning eller på ledning inn til ett hus.
  5. Tinglyst erklæring - Hvis det ikke finnes en tinglyst erklæring på felles ledninger anbefaler vi at dette opprettes. Erklæringen må si hvem som omfattes, rettigheter, plikter og ansvarsforhold. Det er en fordel at dette gjøres før problemer oppstår.