Sanitærsøknad, sanitærmelding, kapasitet på kommunalt ledningsnett, krav til utførelse, dokumentasjon på stikkledningsanlegg, brakkerigg.

Private vann- og avløpsanlegg i Drammen kommune reguleres av avtalevilkår, tekniske bestemmelser samt vedlegg 4.2 i Drammen kommunes VA-norm.

Arbeid på utvendig ledningsanlegg er som regel søknads- eller meldepliktig. Også noe arbeid innvendig kan være søknads- eller meldepliktig, dette gjelder i hovedsak tilkobling av sprinkleranlegg eller installasjon av oljeutskiller eller fettutskiller.

Søknad og melding sendes inn på skjemaet Søknad om sanitærabonnement.

Vær oppmerksom på at det er krav til kontroll og innmåling av tilkobling og frakobling av stikkledninger på kommunale ledninger.

For større utbyggingsprosjekter eller etablering av næringslokaler hvor det tas ut eller slippes på større mengder vann kan det være begrensninger som følge av kapasitet på kommunalt ledningsnett. Les mer om kapasitet på kommunalt anlegg - vann, spillvann og overvann

For alle vannavslag kontakt Driftskontoret direkte på 32 04 66 55.