Sanitærsøknad, sanitærmelding, kapasitet på kommunalt ledningsnett, krav til utførelse, dokumentasjon på stikkledningsanlegg, brakkerigg.

Private vann- og avløpsanlegg i Drammen kommune reguleres av avtalevilkår, tekniske bestemmelser samt vedlegg 4.2 i Drammen kommunes VA-norm.

Arbeid på utvendig ledningsanlegg er som regel søknads- eller meldepliktig. Også noe arbeid innvendig kan være søknads- eller meldepliktig, dette gjelder i hovedsak tilkobling av sprinkleranlegg eller installasjon av oljeutskiller eller fettutskiller.

Søknad og melding sendes inn på skjemaet Søknad om sanitærabonnement.

Vær oppmerksom på at det er krav til kontroll og innmåling av tilkobling og frakobling av stikkledninger på kommunale ledninger.

For større utbyggingsprosjekter eller etablering av næringslokaler hvor det tas ut eller slippes på større mengder vann kan det være begrensninger som følge av kapasitet på kommunalt ledningsnett. Les mer om kapasitet på kommunalt anlegg - vann, spillvann og overvann

For alle vannavslag kontakt Driftskontoret direkte på 32 04 66 55.

Generelle krav til overvannshåndtering

I Drammen kommune er det Planavdelingen og Byggesaksavdelingen som er myndighet etter Plan- og bygningsloven. Uttalelser om overvannshåndtering fra virksomhet Vann og avløp gis derfor som eier av kommunalt ledningsnett for vann og avløp.

Iht. Byggteknisk forskrift (TEK17) §15-8 skal generelt overvann håndteres på egen grunn så langt det er mulig (dvs. uten påslipp til kommunalt nett). Dette er ikke alltid mulig i praksis og tretrinns-strategien med infiltrasjon, fordrøyning og sikre flomveier skal da legges til grunn.

Før VA-virksomheten tillater tilkobling av privat overvannsanlegg til kommunalt nett, skal beregning av dimensjonerende påslippsmengde (l/s) oversendes for gjennomsyn. Oversendt beregning skal inneholde nødvendige forutsetninger som: situasjonsplan fra landskapsarkitekt, totalt tomteareal, areal av flater med ulik avrenning og ev. infiltrasjonsevne, valgt avrenningskoeffisient, osv. IVF-kurvene for Drammen er utdatert og vi ønsker derfor at det benyttes IVF-kurver for Asker med klimafaktor 1,5 (klimafaktor 1,2 gir antakeligvis ingen margin i forhold til dagens situasjon ettersom IVF baserer seg på historiske data). Med hensyn til likebehandling av utbyggere har VA-virksomheten som praksis å foreslå at private utbyggere kan legge til grunn 20 års gjentaksintervall ved beregning av nødvendig påslippsmengde til kommunalt nett. For dimensjonering av kritisk infrastruktur benyttes gjentaksintervall 50 år eller mer. Se også utredningen Risikoakseptkriterier for overvannsflom og dimensjonerende nedbør.

VA-virksomheten i Drammen kommune har ikke som praksis å sette et generelt krav til maks påslipp av overvann til kommunalt nett (f.eks. basert på areal), ettersom det bl.a. er veldig ulik mulighet for lokal håndtering/infiltrasjon, krav til utnyttelsesgrad, og kapasitet på kommunalt nett ulike steder i kommunen. Dersom en kun skal forholde seg til arealbasert (tomteareal) påslipp til kommunalt nett, er kravet maks 1 l/(s*daa), men vi ønsker som sagt å gjøre en skjønnsmessig vurdering utfra en rekke faktorer i hvert enkelt tilfelle.