Midlertidige tilkoblinger, som for eksempel brakkerigger, vann i byggegrop og pumping av lensevann er søknadspliktige.

Der vann tilkobles skal alt vannforbruk måles. Vannmålerrekvisisjon og tilleggsskjema for brakkerigg må sendes inn i tillegg til søknad.

Skjemaer:

Tilkobling søkes på skjemaet søknad om sanitærabonnement. Det må legges ved tegning som viser tilkoblingspunkter.

Dersom tilkobling er på kommunale ledninger skal tilkobling utføres av kommunens entreprenør. Frakobling skal også utføres av kommunen. 

Lensevann, anleggsvann, borevann

Tilførsel av lensevann fra byggegrop, borevann og lignende krever redegjørelse, spesielt med hensyn til fare for sedimentering av stoff i kommunale ledninger. Påslippet kan kreve utslippstillatelse fra Fylkesmannen.

Det må opplyses hvordan vannet er tenkt tilført kommunal ledning, perioden påslippet skal foregå og antatt mengde vann, tekniske løsninger for sedimentering/rensing og hvorvidt det er fare for at lensevannet er forurenset.

I tillegg vil kommunen normalt kreve kamerainspeksjon av kommunal ledning i forkant av påslipp og etter at påslippet er avsluttet.