Forespørsler om kapasitet på kommunale vann-, spillvanns, avløps- og overvannsledninger kan gjøres til .

Vi gjør oppmerksom på at overvann i utgangspunktet skal ivaretas på egen eiendom (jf. Plan- og bygningsloven) og at eventuell tilførsel av overvann til kommunalt nett tillates på grunnlag av redegjørelse med dokumentasjon.

For slokkevann og sprinkling gjelder egne retningslinjer som er felles for flere kommuner i Drammensregionen.

Lokale retningslinjer for slokkevann og sprinkling