Tilførsel av overvann (inkludert grunnvann, drensvann, takvann og overflatevann) er søknadspliktig. Det må sendes inn søknad med redegjørelse for hvorfor overvann ikke kan ivaretas på egen eiendom og ønsket maksimalt tilført mengde vann. 

Overvann skal i utgangspunktet skal i utgangspunktet ivaretas på egen eiendom. Eventuell tilførsel av overvann til kommunalt nett tillates basert på redegjørelse med dokumentasjon.

Kravet følger av plan- og bygningsloven og byggteknisk forskrift.

Pumping av grunnvann/drensvann i lavtliggende områder hvor grunnvannstand påvirkes av vannstand i elva tillates ikke.

Slokkevann

For slokkevann og sprinkling gjelder egne retningslinjer som er felles for flere kommuner i Drammensregionen.

Lokale retningslinjer for slokkevann og sprinkling