I utgangspunktet skal alt overvann ivaretas på egen eiendom.

Kravet følger av plan- og bygningsloven og byggteknisk forskrift.

Tilførsel av overvann (inkludert grunnvann, drensvann, takvann og overflatevann) er søknadspliktig. Det må sendes inn søknad med redegjørelse for hvorfor overvann ikke kan ivaretas på egen eiendom og ønsket maksimalt tilført mengde vann. VA-virksomheten krever vanligvis fordrøyning av overvann ved større utbygginger.

Pumping av grunnvann/drensvann i lavtliggende områder ved elva tillates ikke.