Drammen Kommune gjennomfører utbedring av vann- og avløpsledninger med dårlig kvalitet.

Drammen kommune skal i løpet av 2018 rehabilitere ca 1800 meter med avløpsledninger. Arbeidene vil bli utført av Olimb Rørfornying AS.

For å spare omgivelsene for oppgraving av hele gaten og legging av nye rør, har kommunen i stedet valgt en såkalt «NO-Dig-løsning». Rehabilitering av ledningen gjøres ved at det føres en ”strømpe” inn i det gamle røret. Denne blåses så opp og herdes med damp eller vann. Resultatet er da et fullverdig, nytt plastrør i det gamle. Installasjonen foregår i de fleste tilfeller fra eksisterende kummer.  Få timer etter at strømpen er installert blir tilkoblingene til hus gjenåpnet.

Styrénlukt fra arbeidene.

I forbindelse med fornying og utbedring av avløpsnettet kan det spre seg en karakteristisk lukt. Lukten kan være sjenerende og kjennes allerede ved små konsentrasjoner. Lukten er ikke farlig. 

Lukten kan spre seg gjennom sluk eller defekte og sprukne rør hos huseier.

Dette kan du gjøre for å begrense lukten:

  • Etterfylle vann i vask og sluk. Sjekk gamle, ubrukte sluk
  • Hold rom i kjeller avstengt mot resten av huset
  • Luft godt
  • Lukt som «sitter i tekstiler», forsvinner i løpet av et par dager. Det er en fordel å ha det varmt i rommet.

Dersom lukten oppleves som svært sjenerende ta kontakt med undertegnede eller entreprenøren som er på stedet. 

Begrenset avløp fra abonnentene

I forbindelse med selve strømpeinstallasjonen kan det bli aktuelt med midlertidig pumping av avløpsvann i provisorisk rør på bakken. Videre er det viktig å begrense vannforbruket fra tilknyttede hus i perioden når installasjonen pågår frem til stikkledninger gjenåpnes. Huseiere vil bli varslet av Olimb Rørfornying AS  om tidspunkt for installasjon med brev i postkasse senest kl. 11 dagen før. I den aktuelle perioden oppfordres det til å unngå bruk av blant annet oppvaskmaskin, vaskemaskin og dusj.

Trafikkulemper

Rehabiliteringsarbeidet utføres fra spesialbiler. Det kan bli innsnevring av veibanen som fører til redusert fremkommelighet i enkelte perioder. Utlegg av slanger og provisoriske ledninger kan hindre adkomst til enkelteiendommer i noen timer. Det må påregnes noe støy. Vi ber om forståelse for ulemper som kan oppstå.

Reetablering av terreng

Eventuelle skader på terreng, gjerder, beplantning etc. vil bli utbedret når rehabiliteringsarbeidene er avsluttet, eller så snart været tillater det.

Private stikkledninger, avløp

Kommunen vil inspisere huseiers avløpsrør med et kamera for å kontrollere tilstanden. Dersom det viser seg at ledningen er i dårlig forfatning, kan kommunen kreve utbedring. Det vises til forurensingsloven §22. Eventuell utbedring av eksisterende stikkledning er eiers ansvar og vil ikke bli utført i dette prosjektet. Kommunen vil sende ut skriftlig pålegg til de det måtte gjelde.

Forespørsler og merknader

Evt. forespørsler og merknader bes rettet til:     

Drammen Kommune Byprosjekter, Postboks 7500, 3015 Drammen

Ved Prosjektleder Stein Mathisen, Epost: , Tlf: 907 69 353

Eller 

Byggeleder Svein Erik Kjeksrud, Epost: , Tlf: 468 38 877

For alle Avtalevilkår - Vann og Avløp, se denne linken.