Virksomheter med avløpsvann fra produksjon eller lignende kan være pliktig til å rense eller på annen måte begrense skadelige stoffer.

Bedrifter som har avløpsvann som på grunn av innhold og/eller mengde kan skape problemer på offentlig ledningsnett, renseanlegg, eller som kan føre til forringelse av slamkvalitet eller medfører fare for VA-virksomhetens personell, omfattes av forurensningsforskriftens kapittel 15 (oljeutskillere) og 15 A (påslipp ellers).

Dette innebærer at enkelte virksomheter må rense avløpsvannet før det går til offentlig nett, for eksempel med oljeutskiller eller fettutskiller. Kommunen setter krav til maksimumsverdier på en rekke kjemikalier, grunnstoffer og kvaliteter. Det er også satt maksimalverdier på næringsstoffer.

Les mer om oljeutskillere

Les mer om fettutskillere

Drammen kommune har sammen med flere andre kommuner i området utarbeidet forslag til lokal forskrift for påslipp av olje-, fettholdig og/eller industrielt avløpsvann. Det er sendt ut invitasjon til å komme medhøringsuttalelser. Brevet og utkast til forskrift kan du lese her: 

Høring: Lokal forskrift om påslipp av olje-, fettholdig og /eller industrielt avløpsvann til offentlig avløpsnett