Fett som havner i avløpet stivner fort og vil raskt legge seg på innsiden av rørene. Bedrifter som lager eller serverer mat skal derfor i utgangspunktet ha fettutskiller.

Fett i det kommunale avløpsnettet kan føre til problemer som kloakkstopp, tilbakeslag av kloakk og oversvømmelse i kjellere, lukt- og rotteproblemer, tette pumpestasjoner og høyere avløpsgebyrer.

Vær oppmerksom på at frityrfett aldri må tømmes i avløp eller i fettutskiller. Frityrfett stivner svært raskt og vil i løpet av kort tid tette avløpsrør.

Krav om fettutskiller gjelder bedrifter som serverer og/eller produserer mat. Følgende typer virksomhet skal normalt ha fettutskiller:

 • Restauranter,
 • kafeer og konditorier,
 • catering og ferdigmatprodusenter,
 • gatekjøkken, kiosker og hamburgerbarer,
 • kantiner,
 • slakterier og kjøttforedlingsbedrifter,
 • bakerier,
 • meierier,
 • matbutikker med steke-/grillavdeling,
 • friteringsindustri,
 • røkerier,
 • margarin- og matoljeindustri,
 • hermetikkindustri.

Virksomheter som ikke er nevnt ovenfor, men har påslipp av fettholdig avløpsvann til kommunalt nett, omfattes også av krav til drift av fettutskiller og rapportering. 

Dersom din bedrift har fettholdig avløpsvann og ikke fettutskiller må du sørge for at fettutskiller installeres snarest. 

Eier av virksomheten er ansvarlig for drift og vedlikehold av fettutskilleren slik at den overholder de krav som kommunen fastsetter.

Det må inngås en avtale med et tømmefirma for regelmessig tømming. Tømminger må skje tilpasset behov, men minimum fire ganger per år. Kommunen kan gi pålegg om endring av tømmehyppighet. Man kan søke skriftlig mindre hyppig tømming.

Fettutskilleren må også kontrolleres jevnlig – gjerne samtidig med tømming. Utskilleren må rengjøres minst en gang per år.

Rapportering

Kopi av tømmerapporter, kontrollrapporter og tilstandsrapporter sendes Drammen kommune, Vann og avløps-virksomheten fortløpende.

Tømmeavtale fra godkjent firma skal sendes oss hver gang det foreligger ny avtale ved samme eller andre tømmefirmaer.

Informasjon om endringer

Ansvarlig for virksomheten plikter å gi beskjed til kommunen dersom virksomheten:

 • bytter navn
 • overdras til ny eier
 • opphører
 • øker produksjon
 • endrer produksjon
 • flytter til nye lokaler

Ved flytting må det søkes påslippstillatelse på nytt.

Kommunen må også varsles ved endringer i, eller utvidelser av virksomhetens produksjon som kan påvirke avløpsvannets mengde og/eller sammensetning. Ved slike endringer må det søkes påslippstillatelse på nytt.

Ved kjøp og salg må nye eiere informeres om at de må registrere seg som ansvarlig for fettutskiller(e). Dette er med på å sikre at fettutskilleren er registrert på rett virksomhet.

Ved opphøring av virksomheten eller når plikten til å ha fettutskiller ikke lenger er tilstede, bør ansvarlig eier for virksomheten koble ut fettutskilleren. Ukoblingen må meldes til VA-virksomheten.

Hjemmelsgrunnlag for krav til fettutskillere er i forurensingsforskriftens kapittel 15A.

For å få installert fettutskiller så må du ta kontakt med en rørlegger eller leverandør av fettutskillere.

Disse hjelper deg med dimensjonering, plassering og søknad.

Søknaden skal ha følgende innhold og vedlegg:

 • Hvis fettutskiller er plassert utvendig - situasjonskart (målestokk 1:500) som viser fettutskillers plassering og tilnytningspunkt til stikkledning eller kommunal ledning.
 • Tegninger på innvendig røropplegg som viser hva som er tilknyttet fettutskilleren.
 • Dimensjoneringsgrunnlag for fettutskiller.
 • Tømmeavtale fra godkjent tømmefirma underskrevet av begge parter dersom dette foreligger (kan ettersendes).

Ved godkjenning av søknad om installasjon av fettutskiller gir kommunen samtidig en påslippstillatelse hjemlet i forurensningsforskriftens kapittel 15 A.