Eier av virksomheten er ansvarlig for drift og vedlikehold av fettutskilleren slik at den overholder de krav som kommunen fastsetter.

Det må inngås en avtale med et tømmefirma for regelmessig tømming. Tømminger må skje tilpasset behov, men minimum fire ganger per år. Kommunen kan gi pålegg om endring av tømmehyppighet. Man kan søke skriftlig mindre hyppig tømming.

Fettutskilleren må også kontrolleres jevnlig – gjerne samtidig med tømming. Utskilleren må rengjøres minst en gang per år.

Rapportering

Kopi av tømmerapporter, kontrollrapporter og tilstandsrapporter sendes Drammen kommune, Vann og avløps-virksomheten fortløpende.

Tømmeavtale fra godkjent firma skal sendes oss hver gang det foreligger ny avtale ved samme eller andre tømmefirmaer.

Informasjon om endringer

Ansvarlig for virksomheten plikter å gi beskjed til kommunen dersom virksomheten:

  • bytter navn
  • overdras til ny eier
  • opphører
  • øker produksjon
  • endrer produksjon
  • flytter til nye lokaler

Ved flytting må det søkes påslippstillatelse på nytt.

Kommunen må også varsles ved endringer i, eller utvidelser av virksomhetens produksjon som kan påvirke avløpsvannets mengde og/eller sammensetning. Ved slike endringer må det søkes påslippstillatelse på nytt.

Ved kjøp og salg må nye eiere informeres om at de må registrere seg som ansvarlig for fettutskiller(e). Dette er med på å sikre at fettutskilleren er registrert på rett virksomhet.

Ved opphøring av virksomheten eller når plikten til å ha fettutskiller ikke lenger er tilstede, bør ansvarlig eier for virksomheten koble ut fettutskilleren. Ukoblingen må meldes til VA-virksomheten.

Hjemmelsgrunnlag for krav til fettutskillere er i forurensingsforskriftens kapittel 15A.