For å få installert fettutskiller så må du ta kontakt med en rørlegger eller leverandør av fettutskillere.

Disse hjelper deg med dimensjonering, plassering og søknad.

Søknaden skal ha følgende innhold og vedlegg:

  • Hvis fettutskiller er plassert utvendig - situasjonskart (målestokk 1:500) som viser fettutskillers plassering og tilnytningspunkt til stikkledning eller kommunal ledning.
  • Tegninger på innvendig røropplegg som viser hva som er tilknyttet fettutskilleren.
  • Dimensjoneringsgrunnlag for fettutskiller.
  • Tømmeavtale fra godkjent tømmefirma underskrevet av begge parter dersom dette foreligger (kan ettersendes).

Ved godkjenning av søknad om installasjon av fettutskiller gir kommunen samtidig en påslippstillatelse hjemlet i forurensningsforskriftens kapittel 15 A.