henhold til forurensningsforskriftens kapittel 15 kreves oljeutskiller hos visse typer virksomheter.

Virksomheter som må ha oljeutskiller:

Bensinstasjoner, vaskehaller for kjøretøy, motorverksteder, bussterminaler, verksted og klargjøringssentral for kjøretøy, anleggsmaskiner og skinnegående materiell, og anlegg for understellsbehandling - som enten har vaskeplass, smørehall, servicehall eller lignende.

Virksomheter som ikke er nevnt ovenfor, men som har vaskeplass, servicehall eller lignende med påslipp av oljeholdig avløpsvann til kommunalt nett vil også kunne omfattes av krav til oljeutskiller. For eksempel:

 • Parkeringshus, oppsamlingsplass med sluk i gulvet eller innlagt vann som tilføres til kommunalt nett,
 • mekaniske verksteder, sorteringsanlegg
 • fjernvarmsentraler,
 • garasjeanlegg med tilgang til vann,
 • avfallsmotak, mellomlagring av farlig avfall, og overflatebehandling av metaller
 • transportvirksomhet,
 • vask av forskalingsutstyr 

 

Krav til oljeutskillere er hjemlet i forurensningsforskriftens kapittel 15 og15 A, og forurensningsloven.

Ingen kan sette i verk nye utslipp av oljeholdig avløpsvann eller øke utslipp vesentlig uten at tillatelse er gitt.

Ved etablering av virksomhet som omfattes av forurensningsforskriftens kapittel 15 (eller 15 A) og installasjon av oljeutskiller, må det søkes om byggetillatelse hos Byggesaksavdelingen og utslippstillatelse og sanitærabonnement hos VA-virksomheten.

Ved endring, utskifting eller oppgradering av oljeutskiller skal det også søkes byggetillatelse og ny utslippstillatelse og sanitærabonnement.

Med søknad skal det vedlegges:

 • Situasjonskart/plantegninger i målestokk 1:500, påtegnet oljeutskilleranlegget i forhold til bygning(er), oljeutskilleranleggets tilknytningspunkt på stikkledninger, og stikkledninger fram til tilknytningspunkt på offentlig avløpsledning.
 • kopi av avtale om tømming og kontroll, signert av begge parter (kan ettersendes),
 • kopi av avtale om prøvetaking og laboratorietjeneste for analyse av prøvene (kan ettersendes),

Søknader sendes per e-post: eller per post Drammen kommune v/Vann og avløp, Postboks 7500, 3008 Drammen.

Alle utskillere skal driftes, kontrolleres og rapporteres på i henhold til kommunens krav.

Det er bedriften som bruker oljeutskiller som er ansvarlig for denne i henhold til forurensningsloven og -forskriften.

Oljeutskillere skal omfattes av bedriftens internkontroll og det skal være en ansvarlig person for oppfølging av utskiller. Den ansvarlige kan være en i bedriften som bruker oljeutskilleren eller en representant for eier av eiendommen.

Bedriften kan om ønskelig sette bort utførelse av driftsoppgaver til ekstern leverandør. Merk at ansvar for oljeutskiller i forhold til kommunen ikke kan overdras til tredjepart.

Krav til tømming og kontroll

Det må inngås en avtale med et tømmefirma for regelmessig tømming av oljeutskiller.

Ved opphør av eller endringer i avtalen skal det meldes til Vann og avløpsvirksomheten og kopi av ny avtale sendes inn.

Olje, sand og slam fra oljeutskillere er farlig avfall i henhold til avfallsforskriftens kapittel 11 (Farlig avfall), og skal behandles i samsvar med denne. Virksomheter med oljeutskiller i drift må til enhver tid ha avtale om tømming med godkjent firma.

Sandfanget må tømmes for sand/slam etter behov, men minst en gang per år. Oljeutskilleren må tømmes for oljeholdig slam før dette utgjør mer enn ¼ av våtvolumet og minst en gang per år.

VA-virksomheten kan pålegge virksomheten hyppigere tømming dersom nødvendig.

Dispensasjon

Det kan gis dispensasjon fra krav til tømmefrekvens etter søknad. Skriftlig søknad må være begrunnet og nødvendig dokumentasjon vedlagt.

Krav til rapportering

Dersom det er flere utskillere på eiendommen må disse ha entydige navn slik at det er klart hvilken utskiller det rapporteres på.

Bedriften som bruker oljeutskiller er ansvarlig for at kopi av rapporter på tømming, kontroller og analyser sendes Drammen kommune v/Vann og avløp så snart de foreligger. Årsrapport sendes inn innen 1. mars påfølgende år.

Rapportering om høyt oljeinnhold - ved høyere oljeinnhold enn grenseverdi (50 milligram olje per liter vann) skal VA-virksomheten varsles snarest mulig, se krav til avvikshåndtering.

Det skal tas to prøver av avløpsvannet fra oljeutskillere hvert år.

Ved utslipp av oljeholdig avløpsvann skal oljeinnholdet ikke overstige 50 milligram per liter, jf. forurensningsforskriftens § 15-7.

Prøvetaking skal utføres av kompetent eksternt firma.

Det skal være tilrettelagt for å hente ut representative prøver av oljeutskillerens avløpsvann.

Prøvetakingspunktet må være før vann fra oljeutskiller blander seg med annet avløpsvann. Prøven skal hentes ut enten fra prøvetakingskum, fra fritt fallende vannstråle, eller fra vannstrøm med god turbulens. Virksomheten skal ha dokumentasjon på hvor og hvordan prøven hentes ut.

Prøvetaking skal skje under en normal driftssituasjon. Det kan med fordel gjøres rett før tømming av oljeutskilleranlegget.

Prøven skal tas på en glassflaske som er levert av et laboratorium. Flasken skal ikke skylles før den fylles opp. Dette er fordi olje vil kunne klebe seg til glassveggen og dermed forårsake et forhøyet oljeinnhold.

Flasken skal merkes med virksomhetsnavn og prøvetakingsdato. Dersom virksomheten har flere oljeutskilleranlegg må det fremkomme hvilket anlegg prøven kommer fra. Det forutsettes at laboratoriets krav til prøveemballasje, lagring, merking og prøveinnsendelse følges.

Analysemetode og analyseparameter

Prøven skal analyseres av et laboratorium som er akkreditert for bestemmelse av olje i vann. Analysemetoden skal være akkreditert etter NS-EN ISO 9377-2:2000, eller tilsvarende metode. Oljeinnholdet bestemmes som summen av upolare hydrokarboner med karbonkjedelengde (THC) mellom C5-C35 alternativt C10-C40. Analyseresultatet oppgis som milligram olje per liter vann.

Prøvetakingsfrekvens

Det skal hentes ut minst to prøver per år, så sant ikke annet er nevnt i utslippstillatelsen eller det er gitt dispensasjon. En av prøvene skal tas i vinterhalvåret (oktober - mars). Andre prøven skal tas i sommerhalvåret (april – september).

Kommunen kan om nødvendig kreve hyppigere prøvetaking.

Analyseresultater skal sendes til VA-virksomheten fortløpende.

 Når et analyseresultat viser oljeinnhold over 50 milligram per liter (jf. forurensningsforskriftens §15-7) må VA-virksomheten varsles øyeblikkelig per epost .

Det forutsettes at alle avvik følges opp i henhold til internkontrollforskriften.

 • Når analysen viser et oljeinnhold mellom 50-59 milligram olje per liter vann skal virksomheten følge opp resultatet og vurdere mulige årsaker og eventuelle tiltak for å redusere oljeinnholdet. Dersom gjentatte prøver ligger mellom 50-59 milligram olje per liter vann vil kommunen vurdere tilsyn og/eller pålegg.
 • Når analysen viser et oljeinnhold 60 milligram olje per liter vann eller mer skal virksomheten vurdere mulige årsaker og eventuelt utføre tiltak for å redusere oljeinnholdet. Det må tas ny prøve tidligst fire uker – men senest seks uker – etter gjennomførte tiltak. Antatt årsak til høyt oljeinnhold, eventuelle tiltak og kopi av ny analyserapport sendes til Vann og avløp per e-post eller post innen åtte uker etter oppdaget høy verdi.

Varsler, prøveresultater, rapporter, meldinger og dokumentasjon kan sendes til , eller per post: Drammen kommune v/Vann og avløp, Postboks 7500, 3008 Drammen.

Du plikter å gi beskjed til kommunen dersom din virksomhet:

 • installerer, oppgraderer eller skifter ut oljeutskiller
 • øker eller endrer produksjon
 • bytter navn
 • flytter til nye lokaler
 • overdras til ny eier
 • opphører

Krav til oljeutskillere er hjemlet i forurensningsforskriften og lokal forskrift for påslipp.