For å få utslippstillatelse for eldre utskillere er det som regel nødvendig med en tilstandsrapport.

En tilstandsrapport skal ta for seg tilstand og mangler på deler i utskiller som: dykker, utløpskasse og lokk på den, utskillerens tetthet, generelle tilstand, synlige skader, materiell, alder og type, alarm, oljenivå og vannstand, og hvorvidt det er prøvetakingskum eller annen mulighet til å ta representative prøver.

Tilstandsrapporten skal også inneholde en redegjørelse for om utskilleren vil overholde krav i forskrift/fungere som tilsiktet, og en vurdering av gjenværende levetid. Det må også vurderes om utskilleren er i stand til å håndtere dagens bruk.

Rapporten kan inneholde:

  1. Oljeutskillerens, alder, konstruksjon, materiale og type.
  2. Generell tilstand på utskiller (korrosjon, evt feil, pakning, visuell sjekk, osv)
  3. Synlige skader eller mangler på utskiller.
  4. Har lokk på utløpskasse? Tilstand på lokk i tillegg.
  5. Utskillerens tetthet.
  6. Eventuell lekkasje, vurdering om risiko.
  7. Det kan være også nyttig å ta bilder av utskiller (innvendig): utløpskasse, evt. lekkasje, dykker, evt. mangler osv.
  8. Informasjon om oljenivå og evt. vannstand (normalt, unormalt, osv).
  9. Informasjon om evt. alarm på utskilleren. Har eller ikke har og virker eller ikke virker.
  10. Generell vurdering av om utskilleren kan brukes eller ikke. Særlig når det er av betong.

Vi ber om at det brukes en måte ved vurdering av tilstander som gir oss informasjon vi trenger. Tilstandsrapporten er en viktig del av å kunne behandle saken videre.

Vær oppmerksom på at eldre betongutskillere innebærer risiko til å ikke overholde kravene fastsatt i forurensningsforskriftens kapittel 15 eller 15 A, og eventuelt det som er bestem av kommunen.