I henhold til forurensningsforskriftens kapittel 15 kreves oljeutskiller hos visse typer virksomheter.

Virksomheter som må ha oljeutskiller:

Bensinstasjoner, vaskehaller for kjøretøy, motorverksteder, bussterminaler, verksted og klargjøringssentral for kjøretøy, anleggsmaskiner og skinnegående materiell, og anlegg for understellsbehandling - som enten har vaskeplass, smørehall, servicehall eller lignende.

Virksomheter som ikke er nevnt ovenfor, men som har vaskeplass, servicehall eller lignende med påslipp av oljeholdig avløpsvann til kommunalt nett vil også kunne omfattes av krav til oljeutskiller. For eksempel:

  • Parkeringshus, oppsamlingsplass med sluk i gulvet eller innlagt vann som tilføres til kommunalt nett,
  • mekaniske verksteder, sorteringsanlegg
  • fjernvarmsentraler,
  • garasjeanlegg med tilgang til vann,
  • avfallsmotak, mellomlagring av farlig avfall, og overflatebehandling av metaller
  • transportvirksomhet,
  • vask av forskalingsutstyr 

 

Krav til oljeutskillere er hjemlet i forurensningsforskriftens kapittel 15 og15 A, og forurensningsloven.