Det skal tas to prøver av avløpsvannet fra oljeutskillere hvert år.

Ved utslipp av oljeholdig avløpsvann skal oljeinnholdet ikke overstige 50 milligram per liter, jf. forurensningsforskriftens § 15-7.

Prøvetaking skal utføres av kompetent eksternt firma.

Det skal være tilrettelagt for å hente ut representative prøver av oljeutskillerens avløpsvann.

Prøvetakingspunktet må være før vann fra oljeutskiller blander seg med annet avløpsvann. Prøven skal hentes ut enten fra prøvetakingskum, fra fritt fallende vannstråle, eller fra vannstrøm med god turbulens. Virksomheten skal ha dokumentasjon på hvor og hvordan prøven hentes ut.

Prøvetaking skal skje under en normal driftssituasjon. Det kan med fordel gjøres rett før tømming av oljeutskilleranlegget.

Prøven skal tas på en glassflaske som er levert av et laboratorium. Flasken skal ikke skylles før den fylles opp. Dette er fordi olje vil kunne klebe seg til glassveggen og dermed forårsake et forhøyet oljeinnhold.

Flasken skal merkes med virksomhetsnavn og prøvetakingsdato. Dersom virksomheten har flere oljeutskilleranlegg må det fremkomme hvilket anlegg prøven kommer fra. Det forutsettes at laboratoriets krav til prøveemballasje, lagring, merking og prøveinnsendelse følges.

Analysemetode og analyseparameter

Prøven skal analyseres av et laboratorium som er akkreditert for bestemmelse av olje i vann. Analysemetoden skal være akkreditert etter NS-EN ISO 9377-2:2000, eller tilsvarende metode. Oljeinnholdet bestemmes som summen av upolare hydrokarboner med karbonkjedelengde (THC) mellom C5-C35 alternativt C10-C40. Analyseresultatet oppgis som milligram olje per liter vann.

Prøvetakingsfrekvens

Det skal hentes ut minst to prøver per år, så sant ikke annet er nevnt i utslippstillatelsen eller det er gitt dispensasjon. En av prøvene skal tas i vinterhalvåret (oktober - mars). Andre prøven skal tas i sommerhalvåret (april – september).

Kommunen kan om nødvendig kreve hyppigere prøvetaking.

Dispensasjon

Det kan søkes om redusert prøvetakingsfrekvens. Søknad må være begrunnet og ha tilstrekkelig dokumentasjon. Stabilt lave verdier på analyseresultater over tid kan for eksempel være grunnlag for å søke om redusert prøvetakingsfrekvens.

Krav til andre analyseparametere enn olje

Ved mistanke om annen type forurensning enn olje kan det stilles krav til andre kjemiske, fysiske eller biologiske parametere.