Ingen kan sette i verk nye utslipp av oljeholdig avløpsvann eller øke utslipp vesentlig uten at tillatelse er gitt.

Ved etablering av virksomhet som omfattes av forurensningsforskriftens kapittel 15 (eller 15 A) og installasjon av oljeutskiller, må det søkes om byggetillatelse hos Byggesaksavdelingen og utslippstillatelse og sanitærabonnement hos VA-virksomheten.

Ved endring, utskifting eller oppgradering av oljeutskiller skal det også søkes byggetillatelse og ny utslippstillatelse og sanitærabonnement.

Med søknad skal det vedlegges:

  • Situasjonskart/plantegninger i målestokk 1:500, påtegnet oljeutskilleranlegget i forhold til bygning(er), oljeutskilleranleggets tilknytningspunkt på stikkledninger, og stikkledninger fram til tilknytningspunkt på offentlig avløpsledning.
  • kopi av avtale om tømming og kontroll, signert av begge parter (kan ettersendes),
  • kopi av avtale om prøvetaking og laboratorietjeneste for analyse av prøvene (kan ettersendes),

Søknader sendes per e-post: eller per post Drammen kommune v/Vann og avløp, Postboks 7500, 3008 Drammen.