Alle utskillere skal driftes, kontrolleres og rapporteres på i henhold til kommunens krav.

Det er bedriften som bruker oljeutskiller som er ansvarlig for denne i henhold til forurensningsloven og -forskriften.

Oljeutskillere skal omfattes av bedriftens internkontroll og det skal være en ansvarlig person for oppfølging av utskiller. Den ansvarlige kan være en i bedriften som bruker oljeutskilleren eller en representant for eier av eiendommen.

Bedriften kan om ønskelig sette bort utførelse av driftsoppgaver til ekstern leverandør. Merk at ansvar for oljeutskiller i forhold til kommunen ikke kan overdras til tredjepart.

Krav til tømming og kontroll

Det må inngås en avtale med et tømmefirma for regelmessig tømming av oljeutskiller.

Ved opphør av eller endringer i avtalen skal det meldes til Vann og avløpsvirksomheten og kopi av ny avtale sendes inn.

Olje, sand og slam fra oljeutskillere er farlig avfall i henhold til avfallsforskriftens kapittel 11 (Farlig avfall), og skal behandles i samsvar med denne. Virksomheter med oljeutskiller i drift må til enhver tid ha avtale om tømming med godkjent firma.

Sandfanget må tømmes for sand/slam etter behov, men minst en gang per år. Oljeutskilleren må tømmes for oljeholdig slam før dette utgjør mer enn ¼ av våtvolumet og minst en gang per år.

VA-virksomheten kan pålegge virksomheten hyppigere tømming dersom nødvendig.

Dispensasjon

Det kan gis dispensasjon fra krav til tømmefrekvens etter søknad. Skriftlig søknad må være begrunnet og nødvendig dokumentasjon vedlagt.

Krav til rapportering

Dersom det er flere utskillere på eiendommen må disse ha entydige navn slik at det er klart hvilken utskiller det rapporteres på.

Bedriften som bruker oljeutskiller er ansvarlig for at kopi av rapporter på tømming, kontroller og analyser sendes Drammen kommune v/Vann og avløp så snart de foreligger. Årsrapport sendes inn innen 1. mars påfølgende år.

Rapportering om høyt oljeinnhold - ved høyere oljeinnhold enn grenseverdi (50 milligram olje per liter vann) skal VA-virksomheten varsles snarest mulig, se krav til avvikshåndtering.

Kontaktinformasjon

Varsler, prøveresultater, rapporter, meldinger og dokumentasjon kan sendes til , eller per post: Drammen kommune v/Vann og avløp, Postboks 7500, 3008 Drammen.