Vann og avløpsgebyrets størrelse avhenger av hvor mye vann som brukes. Vannforbruket blir klarlagt enten gjennom direkte måling hos abonnenten via vannmåler, eller stipulert ut fra boligens areal. Alle næringseiendommer har installert vannmåler.

Målt forbruk

Abonnenter som har installert måler skal betale for det antall m3 (kubikkmeter) som måleren viser er brukt. I tillegg kommer et fastledd. Mer om priser på vann og avløp finner du her.

Fordi innberetning av målerstand først finner sted etter at abonnenten har brukt vann ett år, betales vann- og avløpsgebyr forskuddsvis. Forskuddet stipuleres, vanligvis med tidligere års forbruk som grunnlag.

Når vannmåleravlesningen kommer inn ved årsslutt beregnes det faktiske forbruk og gebyr. Har abonnenten betalt for mye i forskudd, blir dette tilbakeført som fradrag på neste regning (som vanligvis har forfall 1.april). Tilsvarende får abonnenten tillegg dersom det er betalt for lite i forskudd.

Les mer om hvordan du får innsyn i eget vannforbruk

 Stipulert forbruk

Når forbruket stipuleres etter areal, er det leiearealet på boligen som avgjør hvor mange m3 man skal betale for. Boligene er inndelt i 4 arealgrupper:
•0-65 kvadratmeter
•66-110
•111-160
•over 160 kvadratmeter

De minste boligene betaler for 110 m3 og de største for 280 m3. Også arealabonnenter betaler fastledd i tillegg til å betale for det stipulerte forbruket.

Abonnenter som betaler etter areal har rett til å kreve at forbruket måles, mens abonnenter som betaler etter vannmåler ikke kan kreve å betale etter areal.

Vannmålere

Ny bebyggelse skal betale årlig gebyr etter målt forbruk. Eksisterende boliger som betaler etter areal, kan velge å installere vannmåler og deretter betale etter målt forbruk.

Installeringen bekostes av huseier, og skal utføres av rørlegger. Rørleggeren er ansvarlig utførende og skal ha godkjenning i respektive tiltak/tiltaksklasser etter reglene i plan- og bygningsloven med forskrifter.

Det betales ikke vannmålerleie. Kostnadene til innkjøp, utskifting og administrasjon dekkes via årsgebyrene.

Betaling

Eiendommer som er tilknyttet vann og/eller avløp mottar normalt faktura to ganger i året med forfall, vanligvis henholdsvis 1. april og 1. oktober. I år (2019) sendes imidlertid faktura for andre halvår i begynnelsen av november, med forfall 1. desember.

Ved salg av eiendom skal oppgjøret for kommunale gebyrer skje mellom selger og kjøper, gjerne med bistand fra eiendomsmegler. Kommunen har ikke ansvar for dette oppgjøret.

Husk å melde adresseforandring, navneendring eller endring av betalers navn snarest mulig til servicetorget på telefon 32 04 00 00. Dette gjelder ikke borettslag med egen forretningsfører.

Priser og regelverk

Vann- og avløpsgebyrene fastsettes etter egen gebyrforskrift  vedtatt av bystyret i samsvar med den til enhver tid gjeldende Forskrift om kommunale vann- og avløpsgebyrer utgitt av Miljøverndepartementet. Gebyrsatsene justeres årlig, vanligvis i forbindelse med behandling av økonomiplanen.

Gebyrene består av tilknytningsgebyr (engangs) og årsgebyr. Årsgebyret består av et fastledd og et forbruksrelatert ledd. Forbruket kan enten måles eller stipuleres med utgangspunkt i arealet på boligen. Alle næringsdrivende betaler etter målt forbruk.

Fastleddet beregnes for boliger per boenhet (egen inngang og kjøkken). For næringsdrivende beregnes et fastledd per vannmåler, men dersom flere eiendommer deler vannmåler beregnes fastleddet per eiendom.

Selvkost

Vann- og avløpstjenestene skal drives etter selvkostprinsippet. Det betyr at inntekter og kostnader skal være like store. Inntektene kommer hovedsaklig fra gebyrene, mens kostnaden ved tjenesten er en sum av driftskostnader, administrasjonskostnader og kapitalkostnader (renter og avskrivninger).

En stor andel av kostnadene er faste (uavhengige av forbruk) mens inntektene i stor grad avhenger av forbruket ettersom næringsdrivende og en økende andel husstander betaler etter målt forbruk.

Fordi forbruket varierer mye fra år til år er det umulig å forutsi inntektene nøyaktig. Det er derfor innført fondsregulering. Det betyr at et eventuelt overskudd/underskudd på vann- og avløpstjenestene det enkelte år vil bli videreført til de kommende årene, og kan i henhold til statlig regelverk utjevnes over en periode på 5 år.

Bystyret vedtar om overskudd skal brukes til fornying av eksisterende vann- og avløpsanlegg eller tilbakeføres til abonnentene i form av lavere gebyrer.