Frist for avlesning av vannmålere er 15. desember

Eiendommer med vannmåler betaler for sitt faktiske forbruk. Det er derfor viktig å lese av måleren og sende inn stand slik at fakturaen blir riktig.

Med en vannmåler kan abonnenten å få en større kontroll på eget vannforbruk og oppdage eventuelle lekkasjer. Vannmåleren leses av hvert år. Årsavlesningen og forbruk er vannmålerabonnentens ansvar og det anbefales derfor å lese av vannmåleren jevnlig for egen kontroll. Eiendommer med vannmåler betaIer for sitt faktiske forbruk.

Mer om vannmålere

Alle skal ha installert vannmåler og betale etter målt forbruk. Dette gjelder både private eksisterende boliger, nybygg og næringsvirksomhet. Unntaket gjelder kun der det er bygningsmessige eller vann-/avløpstekniske forhold som gjør at det ikke er tilrådelig.

Rekvisisjon av vannmåler

Når man har vannmåler er det viktig å passe på at man ikke har kraner som drypper, rennende toaletter eller lekkasje i huset. Alt vann som går gjennom måleren må betales for, og selv små lekkasjer vil bli betydelige summer over ett år.

Lekkasjer kan enkelt sjekkes ved å se på måleren når det ikke tappes vann i huset. Er det bevegelse på måleren er det lekkasje.

Les mer om kontroll av vannmålere

Abonnenten leser av vannmålerstanden årlig og melder dette til kommunen på en av 3 mulige måter:

  • Internett
  • Telefon
  • Retur i posten av utfylt avlesningskort

Innmeldt målerstand benyttes som grunnlag for beregning av årsgebyr.

Utskifting av vannmålere

Vannmålere bør ikke bli for gamle, da målenøyaktigheten vanligvis synker med årene. Kommunens mål er å skifte ut målerne hvert åttende år.