Eiendommer med vannmåler betaler for sitt faktiske forbruk. Det er derfor viktig å lese av måleren og sende inn stand slik at fakturaen blir riktig.

Med en vannmåler kan abonnenten å få en større kontroll på eget vannforbruk og oppdage eventuelle lekkasjer. 

Huseiere i Underlia vil være de første som får installert en ny type fjernavlest vannmåler. Dette skjer i løpet av høsten 2019 / våren 2020 og gjelder i første omgang 330 boliger.

For deg som huseier blir det enklere, smartere og sikrere å være kunde av vann- og avløpstjenester fra kommunen. Du slipper å lese av vannmåleren. I tillegg kan lekkasjer og rørbrudd avdekkes. Det betyr av vanntapet minimeres, noe som er en fordel for miljøet og din økonomi. 

Rørlegger som skal skifte målerene vil ha på seg kommunal uniform og kan legitimere seg som kommunalt ansatt. Utskiftingen vil fortrinnsvis skje innenfor normal arbeidstid og ta ca. 30 minutter.

Disse huseierne vil motta en SMS i forkant for å avtale tidspunkt for utskifting av gammel måler og installasjon av ny måler. Vi ber om at det foreslåtte tidspunktet i SMS’en bekreftes med å svare OK, eller NEI dersom vi må avtale et annet tidspunkt. Rydd og klargjør adkomst til vannmåleren på forhånd slik at utskiftingen kan foregå mest mulig effektivt.
 
Etter at utskiftingen er utført er det viktig at huseier kontrollerer at alle tilkoblinger holder tett. Vi ber derfor om at vår rørlegger kontaktes innen 24 timer dersom det oppdages lekkasje fra den nye vannmåleren.
  

Vannmåleravlesning  Logg inn er nå stengt 

Ved spørsmål ta kontakt med kommunen på eller tlf. 32 04 66 60.

Nytt av året er at avlesning må leveres innen 15. september, grunnet kommunesammenslåingen. Les mer om dette på denne lenken. Send inn din avlesning allerede nå. Du behøver ikke vente til fristen. Årsavlesningen og forbruk er vannmålerabonnentens ansvar og det anbefales derfor å lese av vannmåleren jevnlig for egen kontroll. Eiendommer med vannmåler betaIer for sitt faktiske forbruk.

Når man har vannmåler er det viktig å passe på at man ikke har kraner som drypper, rennende toaletter eller lekkasje i huset. Alt vann som går gjennom måleren må betales for, og selv små lekkasjer vil bli betydelige summer over ett år.

Lekkasjer kan enkelt sjekkes ved å se på måleren når det ikke tappes vann i huset. Er det bevegelse på måleren er det lekkasje.

Har man mistanke om at det målte forbruket er større enn det som faktisk brukes, kan dette enkelt kontrolleres. Kontrollen består av to deler; lekkasjekontroll og målertest.

Gjeldende bestemmelser

Kommunens gebyrforskrift har regler som bestemmer håndtering av feilmålte vannmengder. Dersom måleren ved kontroll viser mer enn 5 % for høyt forbruk, har abonnenten krav på tilbakebetaling for feilmålingen. Krav som er foreldet etter regler om foreldelse av fordringer, dekkes ikke. Oppgjøret blir gjort for de siste 3 årenes målte forbruk.

Fremgangsmåte, slik tester du selv

Abonnenter kan selv foreta en grov kontroll av om måleren viser riktig. Fremgangsmåten er vist under. Dersom kontrollen skulle vise at måleren viser et merforbruk på mer enn 5 % skal Vann- og avløpsvirksomheten kontaktes for avtale om stedlig kontroll av måleren ved kommunal kontrollør med kalibrert testutstyr.

 1. Steng av alt vannforbruk på eiendommen. Sjekk at alle bevegelige deler i displayet står stille når det ikke er forbruk på eiendommen. Dersom det ses bevegelse, har man lekkasje på det interne nettet. Videre test av måleren kan ikke utføres før denne lekkasjen er utbedret. Kontakt et rørleggerfirma som kan reparere lekkasjen.
 2. Bruk en 10-liters bøtte og kalibrer denne så nøyaktig som mulig ved å fylle opp med et 1-litersmål 10 ganger. Merk av vannstanden på bøtta, og tøm ut vannet.
 3. Les av målerstanden og noter verdiene (fotografer gjerne displayet). Målerstanden før komma er kubikkmeter. Etter komma skal det nå leses av 4 siffer. Det siste sifferet er desiliter som ofte er merket som "0,0001" ved et lite viserhjul i målerdisplayet.
 4. Fyll opp bøtta til 10-litersmerket fra et egnet tappested.
 5. Les av målerstanden igjen og noter verdiene (nytt fotografi). Differanse mellom de to målerstandene skal nå utgjøre 10 liter.

Dersom registrert forbruk er minst 5 % større enn den oppfylte vannmengden (10,5 liter på måler mot 10 liter i bøtta), skal melding om dette sendes til Drammen kommune, som vil sørge for kontrollmåling på stedet med kalibrert utstyr. Det er abonnentens ansvar å be om slik test.

Kontakt oss på telefon 32 04 66 60

Vann- og avløpsvirksomheten i Drammen kommune har tatt stikkprøver av målere som er demontert i forbindelse med utskifting. Testing viste at ingen vannmålere overskrider 5 % merforbruk. Testen er gjort på målere med volumetrisk måleprinsipp, såkalte ringstempelmålere. Kommunen valgte  å gå over til dette måleprinsippet i 2007 etter at det hadde vært registrert noe avvik på målere som ble brukt fram til da. Den gamle typen var målere som ved hjelp av vannhastigheten gjennom måleren kunne måle forbruket.

Vannmålere bør ikke bli for gamle, da målenøyaktigheten vanligvis synker med årene. Kommunens mål er å skifte ut målerne hvert tiende til femtende år  avhengig av målertype.

Bestille måler

Alle skal ha installert vannmåler og betale etter målt forbruk. Dette gjelder både private eksisterende boliger, nybygg og næringsvirksomhet. Unntaket gjelder kun der det er bygningsmessige eller, vann- eller avløpstekniske forhold som gjør at det ikke er tilrådelig.

 

 1. Huseier kontakter et rørleggerfirma og ber om installasjon av vannmåler.
 2. Rørlegger foretar befaring på stedet for å innhente nok opplysninger for å rekvirere vannmåler.
 3. Vannmåleren rekvireres med dette skjemaet. Dersom rørleggerforetaket har opprettet sitt firma som passordbeskyttet bruker av skjemaet, vil han til enhver tid kunne følge med på sine egne rekvisisjoner og status på disse. Når han sender skjemaet vil kommunens saksbehandler i løpet av samme dag eller påfølgende virkedag kunne behandle skjemaet.
 4. Dersom rekvisisjonen godkjennes blir det sendt en epost tilbake til rørleggeren sammen med et ferdig utfylt rekvisisjonsskjema senest neste virkedag. 
 5. Dette skjemaet skriver rørleggeren ut på sin printer, underskriver og stempler med sitt firmastempel. Skjemaet medbringes til kommunens lager der måleren blir utlevert.

Skjema - rekvisisjon av vannmåler

Vannmåleren skal stå frostfritt og det skal være enkelt å foreta avlesning og utskifting når som helst.

Alle kostnader til kjøp, vedlikehold og rutinemessig utskifting av måleren dekkes via de årlige vann- og avløpsgebyrene. Vannmåleren er kommunens eiendom.

Seksjonerte eiendommer

Av og til skjer det seksjonering av eiendom der det ikke er mulig å sette inn vannmåler i hver enkelt ny eierseksjon. Abonnenter som samarbeider om felles vannmåler, er solidarisk ansvarlige for gebyrene.

Gjelder slikt samarbeid et sameie etter Lov om eierseksjoner, er hver abonnent ansvarlig for mengdeavhengig del av gebyret i forhold til sin eierandel, dersom ikke annen fordeling er fastsatt i sameiets vedtekter eller bindende vedtak i sameiet.

Vannmåleren leses av hvert år

Hvert år får vannmålerabonnenter tilsendt avlesningskort, enten i posten eller via e-post dersom de ønsker dette. Abonnenten leser av vannmålerstanden og melder dette til kommunen på en av 3 mulige måter:

 • Internett
 • Telefon
 • Retur i posten av utfylt avlesningskort

Innmeldt målerstand benyttes som grunnlag for beregning av årsgebyr.

 Gebyrer

Alle gebyrer innbetales forskuddsvis, på grunnlag av et stipulert forbruk. Når forbruket måles, skal kunden betale for det forbruket som har passert måleren i avregningsperioden, mens innbetalt forskudd for samme periode kommer til fratrekk.

Utskifting av vannmålere

Vannmålere bør ikke bli for gamle, da målenøyaktigheten vanligvis synker med årene. Kommunens mål er å skifte ut målerne hvert åttende år.

Fordeler og ulemper

Den økonomiske fordelen med å installere vannmåler avhenger av vannforbruk og boligstørrelse. Fordelen kan være på flere tusen kroner i året for en enslig person i stort hus.

Installasjonen betinger imidlertid at man må være påpasselig med vedlikehold av sanitært utstyr. Det er viktig å kontrollere at vann ikke lekker ut gjennom kraner som drypper eller toalettsisterner som står og renner. Når det ikke tappes vann, skal viserne på vannmåleren stå stille. Beveger viserne seg selv om alle vannforbrukende installasjoner er stengt, skyldes det sannsynligvis lekkasje.

Kontroller og pass på at

 •  kraner ikke står og drypper og at
 •  toalettsisterner ikke står og renner.

Det kan gi unødvendig høyt vannforbruk og dermed høyere faktura.

Når det ikke tappes vann, skal viserne på vannmåleren stå stille. Dersom viserne likevel beveger seg skyldes dette sannsynligvis lekkasje.

Ved mistanke om lekkasjer, ta kontakt med rørlegger.