Vannmåleren skal stå frostfritt og det skal være enkelt å foreta avlesning og utskifting når som helst.

Alle kostnader til kjøp, vedlikehold og rutinemessig utskifting av måleren dekkes via de årlige vann- og avløpsgebyrene. Vannmåleren er kommunens eiendom.

Seksjonerte eiendommer

Av og til skjer det seksjonering av eiendom der det ikke er mulig å sette inn vannmåler i hver enkelt ny eierseksjon. Abonnenter som samarbeider om felles vannmåler, er solidarisk ansvarlige for gebyrene.

Gjelder slikt samarbeid et sameie etter Lov om eierseksjoner, er hver abonnent ansvarlig for mengdeavhengig del av gebyret i forhold til sin eierandel, dersom ikke annen fordeling er fastsatt i sameiets vedtekter eller bindende vedtak i sameiet.

Vannmåleren leses av hvert år

Hvert år får vannmålerabonnenter tilsendt avlesningskort, enten i posten eller via e-post dersom de ønsker dette. Abonnenten leser av vannmålerstanden og melder dette til kommunen på en av 3 mulige måter:

  • Internett
  • Telefon
  • Retur i posten av utfylt avlesningskort

Innmeldt målerstand benyttes som grunnlag for beregning av årsgebyr.

 Gebyrer

Alle gebyrer innbetales forskuddsvis, på grunnlag av et stipulert forbruk. Når forbruket måles, skal kunden betale for det forbruket som har passert måleren i avregningsperioden, mens innbetalt forskudd for samme periode kommer til fratrekk.

Utskifting av vannmålere

Vannmålere bør ikke bli for gamle, da målenøyaktigheten vanligvis synker med årene. Kommunens mål er å skifte ut målerne hvert åttende år.

Fordeler og ulemper

Den økonomiske fordelen med å installere vannmåler avhenger av vannforbruk og boligstørrelse. Fordelen kan være på flere tusen kroner i året for en enslig person i stort hus.

Installasjonen betinger imidlertid at man må være påpasselig med vedlikehold av sanitært utstyr. Det er viktig å kontrollere at vann ikke lekker ut gjennom kraner som drypper eller toalettsisterner som står og renner. Når det ikke tappes vann, skal viserne på vannmåleren stå stille. Beveger viserne seg selv om alle vannforbrukende installasjoner er stengt, skyldes det sannsynligvis lekkasje.

Kontroller og pass på at

  •  kraner ikke står og drypper og at
  •  toalettsisterner ikke står og renner.

Det kan gi unødvendig høyt vannforbruk og dermed høyere faktura.

Når det ikke tappes vann, skal viserne på vannmåleren stå stille. Dersom viserne likevel beveger seg skyldes dette sannsynligvis lekkasje.

Ved mistanke om lekkasjer, ta kontakt med rørlegger.