Har man mistanke om at det målte forbruket er større enn det som faktisk brukes, kan dette enkelt kontrolleres. Kontrollen består av to deler; lekkasjekontroll og målertest.

Gjeldende bestemmelser

Kommunens gebyrforskrift har regler som bestemmer håndtering av feilmålte vannmengder. Dersom måleren ved kontroll viser mer enn 5 % for høyt forbruk, har abonnenten krav på tilbakebetaling for feilmålingen. Krav som er foreldet etter regler om foreldelse av fordringer, dekkes ikke. Oppgjøret blir gjort for de siste 3 årenes målte forbruk.

Fremgangsmåte, slik tester du selv

Abonnenter kan selv foreta en grov kontroll av om måleren viser riktig. Fremgangsmåten er vist under. Dersom kontrollen skulle vise at måleren viser et merforbruk på mer enn 5 % skal Vann- og avløpsvirksomheten kontaktes for avtale om stedlig kontroll av måleren ved kommunal kontrollør med kalibrert testutstyr.

  1. Steng av alt vannforbruk på eiendommen. Sjekk at alle bevegelige deler i displayet står stille når det ikke er forbruk på eiendommen. Dersom det ses bevegelse, har man lekkasje på det interne nettet. Videre test av måleren kan ikke utføres før denne lekkasjen er utbedret. Kontakt et rørleggerfirma som kan reparere lekkasjen.
  2. Bruk en 10-liters bøtte og kalibrer denne så nøyaktig som mulig ved å fylle opp med et 1-litersmål 10 ganger. Merk av vannstanden på bøtta, og tøm ut vannet.
  3. Les av målerstanden og noter verdiene (fotografer gjerne displayet). Målerstanden før komma er kubikkmeter. Etter komma skal det nå leses av 4 siffer. Det siste sifferet er desiliter som ofte er merket som "0,0001" ved et lite viserhjul i målerdisplayet.
  4. Fyll opp bøtta til 10-litersmerket fra et egnet tappested.
  5. Les av målerstanden igjen og noter verdiene (nytt fotografi). Differanse mellom de to målerstandene skal nå utgjøre 10 liter.

Dersom registrert forbruk er minst 5 % større enn den oppfylte vannmengden (10,5 liter på måler mot 10 liter i bøtta), skal melding om dette sendes til Drammen kommune, som vil sørge for kontrollmåling på stedet med kalibrert utstyr. Det er abonnentens ansvar å be om slik test.

Kontakt oss på telefon 32 04 66 60

Vann- og avløpsvirksomheten i Drammen kommune har tatt stikkprøver av målere som er demontert i forbindelse med utskifting. Testing viste at ingen vannmålere overskrider 5 % merforbruk. Testen er gjort på målere med volumetrisk måleprinsipp, såkalte ringstempelmålere. Kommunen valgte  å gå over til dette måleprinsippet i 2007 etter at det hadde vært registrert noe avvik på målere som ble brukt fram til da. Den gamle typen var målere som ved hjelp av vannhastigheten gjennom måleren kunne måle forbruket.