Det skal alltid sendes søknad om tillatelse ved graving/tiltak og arbeider i og ved det kommunale veinettet med tilhørende side- og grøntarealer, samt parker og friområder.

Dette for å sikre framkommeligheten i byen, samt å sikre at arealet blir istandsatt etter gjeldende krav.

Praktiske opplysninger

For å få behandlet søknad om arbeids- /gravetillatelse må tiltakshaver/ entreprenør utarbeide en arbeidsvarslingsplan. Denne planen kan bestå av en skriftlig del som kan angi sted for arbeidet, hva som skal utføres, hvilke betingelser som stilles for gjennomføring og så videre, og en skiltplan/skisse som viser hvordan varslings- og sikringsmateriellet skal plasseres i forhold til arbeidsstedet og eksisterende skilt.

Dersom kommunen skal utarbeide forslag til arbeidsvarslingsplaner, etter bestilling, skal kostnadene refunderes. Kommunen stilles derimot fritt ut fra planenes kompleksitet og kapasitet i virksomheten om kommunen kan ta på seg oppdraget med å utarbeide disse planene. Der kommunen ikke kan ta på seg oppdraget, må tiltakshaver/entreprenør søke andre steder i markedet for å få utarbeidet disse slik at de kan danne grunnlag for behandling.

Ansvarshavende for arbeidsvarsling

Den som i søknaden oppgis som ansvarshavende skal ha gjennomført kurs 2 i arbeidsvarsling. For opplæringskrav, se krav i håndbok N301 "Arbeid på eller ved veg".

Søknad og frister

Søknader sendes inn så tidlig som mulig.

For anlegg som krever trafikkavviklingsplaner må søknaden være kommunen i hende minimum 2 uker før graving ønskes oppstartet.

Søknader for tillatelser i fylkes- eller riksveier skal sendes til Statens vegvesen.

Hvilke veier er kommunale?

Se nasjonal vegdatabank.

Avklaringer og befaringer

Ved behov for henvendelser/avklaringer i forkant av søknader, graving eller underveis kan disse sendes til 

Søknad om gravetillatelse og/eller arbeidstillatelse

Man kan søke om to typer tillatelser, gravetillatelse med tilhørende arbeidsvarsling eller kun arbeidstillatelse (eks stillas, ustyr i veien, arbeider som berører veien uten graving gravearbeider, ) med tilhørende arbeidsvarsling.

I begge ovennevnte søknader kan det være aktuelt å leie gategrunn til riggareal evt plassering av containere. Se her for priser for dette.

Saksbehandlingstid

1-5 virkedager når søknad gjelder graving på grunn av reparasjoner av eksisterende anlegg som ligger i bakken. 5-10 dager dersom søknad gjelder graving på grunn av nye kabler og røranlegg i grunnen, eller graving på grunn av utbygging som berører vei- og gategrunn. Søknader til oss må leveres komplette og innen gitte frister for at behandlingstiden skal overholdes.

Dokumenter

Lover, forskrifter og regler

 

Pris for tjenesten - 2018

Prisregulativ for arbeids- gravetillatelser i veier, parker og friområder.

  • Gebyr per gravetillatelse: kr 4 500,-
  • Gebyr for forringelse er for alle nye saker etter 2018 fjernet. 

For behov for å benytte gategrunn, park og friareal til rigg og annet som ikke er direkte knyttet til selve grøft for arbeidet eller annen bruk av areal, eks plassering av container, stillas, riggområde med mer kan dette leies etter priser man finner her.

Pris for tjenesten - 2019

Prisregulativ for arbeids- gravetillatelser i veier, parker og friområder.

  • Gebyr per gravetillatelse: kr 5 000,-
  • Utarbeidelse av arbeidsvarslingsplaner/skiltplaner der dette avtales utført av kommunen, kr 1 000,- pr time, minimum kr 2 000,-

For behov for å benytte gategrunn, park og friareal til rigg og annet som ikke er direkte knyttet til selve grøft for arbeidet eller annen bruk av areal, eks plassering av container, stillas, riggområde med mer kan dette leies etter priser man finner her.

Gravekontroll

Kontrollør kan treffes på telefonnummer 99488899 (ikke sms). Dersom det kommer telefonsvarer skal det legges igjen beskjed.

Kan jeg se hvem som har fått tillatelse til å grave?

I kartet kan du få opplysninger om:

  • Hvor det graves
  • Hvorfor det graves
  • Hvem som graver
  • Forventet start for arbeidene
  • Forventet slutt for arbeidene

Påvisning av kabler - spør først grav siden

Les mer her.