Klipp hekker og busker ved eiendommen din, slik at bilistene ikke overser syklister og gående. På den måten tar du ditt ansvar, og du bidrar til større trygghet i lokalmiljøet.

OBS - Denne siden er ikke ferdig, under arbeid.

Det offentlige bruker mye penger på å bygge og vedlikeholde veier, fortau og sykkelstier for at alle skal ferdes trygt. Pass derfor på at du ikke "stjeler" av disse områdene ved å la hekk og busker vokse utover eiendomsgrensen din.

Eier eller disponerer du en eiendom med avkjørsel til veg eller gang- og sykkelveg? Da har du også ansvar for å sørge for fri sikt ved din avkjørsel og mot vegkryss. 

Ulykker, alvorlige personskader og store materielle skader kan kanskje unngås, hvis du passer på at hekk, busker, trær og annet på din eiendom ikke hindrer sikt og forårsaker ulykke.

Vi håper du vil gjennomføre nødvendige tiltak på vegetasjonen slik at alle kan gå, sykle og kjøre trygt forbi eiendommen din.

Regler for trafikksikker vegetasjon

  • Klipp hekker og busker slik at de ikke vokser ut over eindomsgrensen.
  • I soner som krever fri sikt, skal vegetasjonen ikke være høyere enn 50 cm. Også når det har snødd. Små barn rundt hjørnet må være synlige for bilister og syklister.
  • Fotgjengere, rullestolbrukere, syklister og andre må ikke tvinges ut i vegbanen på grunn av vegetasjon.
  • Hekk, busker og trær skal ikke skjule trafikkskilt, veinavnskilt, signalanlegg eller gatelys.
  • Trafikanter, utrykningskjøretøy, renovasjonsbiler og vedlikeholdsmaskiner må ikke bli hindret av greiner eller vegetasjon som gjør veien smalere.
  • Greiner fra trær over fortau og sykkelfelt må henge minst 2,5 meter over bakken. Fri høyde over selve veibanen skal være minst 4,7 meter. (Greiner skal ikke nå opp til ledninger.)
  • Du må rydde opp greiner som knekker og faller ned, og etter at du har klippet hekken.

Hva skjer hvis du ikke klipper trafikkfarlig hekk?

Hvis hekker og busker ved fortau og vei ikke blir klippet godt nok, kan grunneieren få en lapp i postkassen med beskjed om å gjøre jobben. Det følger med en skisse over eventuelle frisiktsoner, der vegetasjonen skal være høyst 50 cm.

Blir vegetasjonen fortsatt ikke klippet, vil vi gi pålegg med tidsfrist. Blir ikke fristen holdt, vil kommune sørge for å gjennomføre klippingen for grunneiers regning.

Når naboens hekk er problemet

Naboer som minner hverandre vennlig om å klippe trafikkfarlig vegetasjon, er gode naboer. Kommunen kan ikke ta nabopraten for deg, dersom du mener en hekk eller busker i nabolaget må klippes. Slike utfordringer skaper mindre konflikt når de løses over hagegjerdet... eller over hekken.

Kommunens hekker og busker

Selv om vi gjør vårt beste for å feie for egen dør (klippe for egen hekk), hender det at kommunen selv må minnes på at vegetasjonen langs veier og fortau må klippes.

Du kan melde fra om dette på meldingstjenesten. Takk for hjelpen!

Noen ganger er vegetasjonen langs veien Statens vegvesen sitt ansvar. Da sender vi varselet videre til dem.