Regler for bruk av kommunale gjestbrygger.

Drammen kommune ønsker å legge til rette for at sentrumsområder og grøntområder innbyr til økt bruk og har derfor innført et enkelt bryggereglement som omfatter Jernbanebrygga, Honnørbrygga, Skutebrygga og Glass. Det er ikke lagt til rette for fortøyning ved brygga nedstrøms for Glass da den kun er egnet for små båter – her er det svært grunt.

Fortøyning

Alle båter skal være tilstrekkelig fendret og forsvarlig fortøyet. Båteier/-fører har ansvar for enhver skade som båten eller dens fortøyning volder på bryggeanlegget eller andre båter. Skader skal meldes umiddelbart til Drammen kommune. Båter skal være registrert i småbåtregisteret og ha gyldig forsikring.

Maksimalt 8 båter kan ligge samlet – deretter skal det være minimum 4 meter opphold. Det kan fortøyes langsetter eller inn mot bryggene.

Fortøye båten med sida langs bryggen, maks 2 båter utenfor hverandre og 4 båter etter hverandre.
BILDE: Enten langs bryggen, maks 2 båter utenfor hverandre og 4 båter etter hverandre.
Båtene fortøyet med en av endene inn mot brygga, maksimum 8 båter ved siden av hverandre.
BILDE: Eller en av endene mot bryggen, maks 8 båter ved siden av hverandre.

Grilling, åpen ild og avfall

Grilling og bruk av åpen ild er ikke tillatt på bryggene. Det anbefales å ha røykvarsler og slukkeutstyr om bord. Avfallsbeholdere finnes på bryggene, kast ikke brennbart materiale i søppelkasser.

Nattero og maksimal liggetid

Det skal i henhold til politivedtekter for Drammen kommune være nattero fra kl 23.00.
Maksimal liggetid ved bryggene er 2 uker, lengre opphold må avtales med kommunen.

Ved brann!

  • Varsle gjester i båtene
  • Varsle brannvesenet – telefon 110
  • Forsøk å slukke
  • For å hindre spredning til andre båter – løsne fortøyninger og skyv båten vekk fra bryggene

Drammen kommune kan kontaktes på telefon 32 04 00 00 eller e-post:

Bruk av gjestebryggene innebærer aksept av dette reglement og brudd på reglementet kan medføre bortvisning, gebyr eller fjerning av båt for eiers regning og risiko.