Kommunen leier ut torg, fortau, gater og parker/friområder til ulike typer formål som arrangementer, salg, uteservering, stillas med mer.

Det er vedtatt retningslinjer for salg og aktivitet. Disse er fastsatt med formål å fremme aktivitet og skape gode arenaer for opplevelser for byens innbyggere. Det er også retningslinjer for utforming, eks møblering, inngjerding, parasoller/ med mer. Nærmere opplysninger om planlegging og krav til arrangør ved arrangementer framgår av Håndbok for bruk av byens uterom ved arrangement.

Det søkes om tillatelse i god tid før aktiviteten finner sted. Søknad om salgsplass skal foreligge senest en uke før plassen ønskes tatt i bruk. For arrangement, se nærmere beskrivelse lenger ned.

Arealet kan først tas i bruk etter at Drammen kommune har gitt tillatelse og på de vilkår som stilles i tillatelse eller avtale.

Hva koster det?

 

Arrangement har normalt som formål å underholde, skape fysisk aktivitet eller promotere ideelle organisasjoner eller næringsvirksomhet. Arrangement vil kreve god planlegging, gjerne i samarbeid med Drammen kommune.

For arrangementer som kun gjelder park/friområde, se Parker og friområder.

Sjekk om det er ledig

 Søknad om arrangement

  • Søk her for arrangementer som er på torg eller gater.

Det finnes også en frivillig Aktivitetskalenderen på www.drammen.no som gir en publikumsrettet oversikt over hvilke arrangementer som foregår i Drammen framover!

Ønsker du å leie en park eller et friområde til arrangementer, salg og liknende?

Disse områdene kan du leie

Kart over områdene

Sjekk om det er ledig

Se om det er ledig tid i kalender

Søknad om leie eller bruk

 

Du kan søke om å leie fortau eller gågate utenfor egen virksomhet til uteservering.

For å kunne inngå leieavtale for bruk av fortau må fortausbredden være minimum 2,50 meter eller mer og det skal være minst 2 meters fri passasje på fortauet forbi utleiearealet. F eks: Dersom fortauet er 3m bredt vil man kunne leie 1m slik at det blir igjen 2m til fri passasje på det resterende fortauet. For gågater og torg må areal avklares i forkant.

Du må ha serverings- og skjenkebevilling (ved kun servering er det ikke nødvendig med skjenkebevilling).

Søknad om uteservering

Drammen kommune, postboks 7500, 3008 Drammen eller som . Det skal vedlegges målsatt kartskisse til søknaden. Dersom det ikke foreligger serverings- og skjenkebevilling på søknadstidspunktet eller man ønsker å avklare muligheter for leie kan kan det søkes om å avklare dette på forhånd.

Dette er to arealer adskilt av trafikkert gate (kollektivtrase).

Strømsø torg er et trafikkareal for myke trafikanter mellom jernbane, buss og personbilparkering.

På begge plasser tillates det torghandel og markedshandel med alle typer detaljvarer men ikke plass- og arealkrevende varer.

Mobile salgsvogner og serveringsstasjoner tillates etter kl 19 på spesielt anviste plasser.

Søknad om leie/plass

Kart over områdene

Bragernes torg er delt i 3 soner:

  • Nedre torg er primært avsatt til areal for kollektivtrafikk.
  • Handelstorget er spesielt tilrettelagt for torghandel.
  • Øvre torg med torgscenen, spesielt egnet for arrangement og annen type handel.

På Handelstorget tillates torghandel.  Salg fra kjøretøy kan foretas fra spesielle plasser innenfor dette området.

Markedssalg tillates på øvre del av handelstorget etter nærmere anvisning.

Mobile salgsvogner og serveringsstasjoner tillates etter kl 18 på spesielle plasser mellom handelstorg og Øvre torg.

Salg på Øvre torg tillates kun dersom dette er del av et arrangement.

Søknad om leie/plass

En forretning kan søke om leie av areal for salg/utstilling av varer på fortau. Med varer menes samme vareutvalg som selges inne i butikken. Arealet skal ha rektangulær form og begrenses i lengderetning av forretningens fasade eller etter nærmere avtale.

For å kunne inngå leieavtale for bruk må fortausbredden være minimum 2,50 meter eller mer og det skal være minst 2 meters fri passasje på fortauet forbi utleiearealet. Kundeareal som hører til utstilling eller salgsplass kan tillates innenfor arealet for fri passasje med mindre skilt eller andre faste innretninger hindrer passasjen. F eks: Dersom fortauet er 2,5m bredt vil man kunne leie 0,5m slik at det blir igjen 2m til fri passasje på det resterende fortauet.

Søknad om å benytte fortau til vareutstilling

Tillatelse til å bruke kommunal grunn for oppsetting av stillas, bygging, rehabilitering og lignende. Regler for arbeidsvarsling benyttes, se her for nærmere opplysninger.

Slik søker du om tillatelse

Gå til elektronisk søknadsportal og logg inn i kundeportalen for å søke om tillatelse.