Gratis parkering

Den nye parkeringsforskriften som trer i kraft 1. januar 2017 opphever dagens betalingsfritak for elbiler på offentlig skiltede plasser. Den gir samtidig kommunene myndighet, gjennom vedtak i by-/kommunestyre, til selv å velge om de vil innføre betalingsfritak. Det må i så fall skiltes særskilt. Ser man ikke betalingsfritak angitt på skiltet, må avgift betales også for elektriske motorvogner.

Bystyret i Drammen har vedtatt å innføre (fortsette) avgiftsfritak for elbiler på kommunale (offentlig skiltede) plasser også etter 1. januar 2017. 

Andre kommuner kan ha vedtatt betalingsplikt, vær derfor nøye med å lese skilt ved parkering. Gratisparkering for el-biler skal skiltes.

Vær oppmerksom på at det på privatrettslig regulerte plasser er grunneier selv som bestemmer om det skal gis betalingsfritak. Les derfor skiltene på plassen/i p-huset og vær oppmerksom på at el-bilplasser/ladeplasser er avgiftsbelagt dersom ikke annet er skiltet.

Ladestasjoner

Drammen Parkering KF tilbyr 18 parkeringsplasser med lademulighet for el-biler sentralt i Drammen. Alle plassene er skiltet for el-biler. For å kunne benytte ladestasjonene må bruker ha en standard nøkkel som er lik for alle ladestasjoner i landet. Nøkkel kan fås utlevert ved henvendelse til Drammen Parkering KF, eller den kan kjøpes i en låsbutikk.

Ladestasjonene befinner seg på følgende steder:

  • 4 plasser nederst på Tinghustomta (uten avgift),
  • 4 plasser på Waagaardsløkka (med avgift)
  • 2 plasser i Jernbanegata ved enden av Bybrua (uten avgift)
  • 4 plasser på Marienlyst p-plass (utenfor Drammenshallen)(med avgift)
  • 6 plasser i Blichs gate p-hus på plan U3 (med avgift og maks 3 timer)

Waagaardsløkka, Blichs gate p-hus og Marienlyst p-plass er privatrettslig regulert. På Waagaardsløkka er det maksimaltid (5 timer) og avgift på ladeplassene. I Blichs gate p-hus og på Marienlyst er det avgift på ladeplasser. Grunnen til maksimaltid og avgift er for å bedre sirkulasjonen, og dermed tilgjengeligheten til plassene. El-biler som ønsker å parkere på disse plassene må forholde seg til skiltet maksimaltid og parkeringsavgift på ladeplassene for å unngå kontrollavgift.

Også Thams gate og Grev Wedel parkeringshus er privatrettslig regulert, og det er avgift for elektriske motorvogner på alle plasser.

Antall ladestasjoner:

  • 14 plasser i Thamsgate parkerings hus (med avgift)
  • 4 plasser i Grev Wedel parkeringshus (med avgift)

Har du en ladbar hybridbil eller el-motorsykkel?

Ulike varianter av hybridbiler og el-motorsykler har ikke anledning til å parkere på plasser skiltet for el-bil.
Drammen Parkering KF har ikke noe eget ladetilbud for hybridbiler, men har i samarbeid med EB bidratt til etablering av en hurtiglader på Marienlyst. Denne hurtigladerautomaten driftes av Grønn Kontakt og kan benyttes av alle med et ladebehov. På denne hurtigladestasjonen er det kun tillatt å stå parkert mens lading pågår.