Hvem prioriteres ved innvilgelse av parkeringstillatelse?

De som prioriteres er søkere som har rullestolheis/rampe i bilen, de som er avhengig av parkeringstillatelse hjemme eller på jobb og de som svært hyppig er til behandling på steder der de ikke kan benytte det ordinære parkeringstilbudet.

Tildeling av parkeringstillatelse er, og vil være, preget av at den enkelte sak avgjøres ved bruk av skjønn.  Tildeling skjer etter en totalvurdering av søkers livssituasjon. De søkerne som har et reelt behov for parkeringslette og har redusert gangdistanse som tilsier at de ikke kan benytte de ordinære parkeringsplassene får innvilget sin søknad.

Hvem prioriteres ikke?

Parkeringstillatelse tildeles ikke søkere som kun enkelte ganger har behov for parkeringslette, de som primært har behov i forbindelse med handling og sosiale aktiviteter, de som i hovedsak kan benytte ordinære parkeringsplasser eller de som har andre alternative løsninger enn HC- kort. Parkeringstillatelse tildeles sjelden til søkere som er passasjer da de oftest har anledning til å benytte reglene for av- og påstigning.

Er det tilstrekkelig at legen anbefaler innvilgelse?

Legeerklæringen dokumenterer at kriteriet som gjelder forflytningshemming er innfridd, og bidrar med informasjon om forflytningsevne, behov for hjelpemidler, konstant tilsyn med mer. Kommunen vektlegger dette i sin videre vurdering av om søker i sin hverdag har et særlig behov for parkeringslette. Søker må selv dokumentere at det faktisk foreligger et særlig behov for parkeringslette – informasjon om konkret parkeringsproblematikk.

Forskriften stiller som vilkår at søker, i tillegg nedsatt gangevne (medisinsk begrunnet og dokumentert ved legeerklæring), også må vise til et særlig behov for parkeringslette. Dette gjøres ved at søker oppgir konkrete opplysninger om steder hvor parkering oppleves som problematisk i tillegg til opplysninger om besøkshyppighet og formålet på besøkene.

Bakgrunnen for at det er kommunens oppgave å vurdere behovet for parkeringslette og ikke legens, er at det skal foretas en mest mulig nøytral vurdering av behovet for parkeringslette. Kommunen skal med sin lokalkunnskap vurdere parkeringssituasjonen på steder søker har oppgitt å ha vansker med å parkere. Det er Drammen Parkering som behandler søknader om parkeringstillatelse for søkere som er bosatt i Drammen. Drammen Parkering er godt kjent med parkeringssituasjonen i Drammen og har også nært samarbeid med andre kommuner om parkeringsproblematikk.

Kommunen overprøver ikke legens attest på forflytningshemming, men vurderer søknadene helhetlig ut i fra søkemassen og de oppgitte og dokumenterte opplysningene om behovene og prioriter søkere med reelt behov.

Hva betyr "særlig behov"?

Ved vurderingen av særlig behov for parkeringslette har vegdirektoratet i retningslinjene uttalt at det skal sees på

  • de konkrete steder søker må oppsøke
  • om de ordinære plassene ikke kan benyttes av søker
  • hvor hyppig søker har dette behovet og
  • om problemet kan løses på annen måte


Det skal spesielt vektlegges dersom søker har parkeringsproblemer ved bosted, arbeid/skole og nødvendig aktivitet, herunder medisinsk behandling og oppfølging.

Forskriften legger opp til en skjønnsvurdering med hensyn til hva som er å anse som et "særlig behov" for parkeringslette. Skjønnsvurderingen ligger innenfor de rammene forskriften setter. Videre legges også forskriftens retningslinjer, uttalelser fra Sivilombudsmannen og Vegdirektoratet og forvaltningspraksis til grunn for vurderingen.

Forflytningshemmet passasjer?

Det skal mye til før det gis tillatelse til en passasjer, selv om vilkårene i forskriften fremstår som like for fører og passasjer. Dette da passasjerens behov i stor grad kan ivaretas gjennom av- og påstigning og at fører så parkerer bilen på ordinær plass. Der det er nødvendig kan passasjeren følges helt inn til bestemmelsesstedet (f.eks inn på venteværelset) før sjåføren går ut og flytter bilen.

Å benytte ovennevnte adgang til av- og påstigning kan synes tungvint for familie og faste omsorgspersoner til forflytningshemmede. Det kan virke som en ekstra belastning i de tilfellene en må flytte motorvognen når det finnes en ledig plass for forflytningshemmede. Likevel vil forflytningshemmede førere ofte kunne være i en vanskeligere situasjon, og vil kanskje ikke få utført sine gjøremål dersom spesialplassene er opptatt av motorvogner med funksjonsfriske førere.

Tillatelse til søkere som er passasjer tildeles i de tilfelle der vedkommende vanskelig kan forlates uten tilsyn, selv for kortere tid, f.eks. sterkt psykisk utviklingshemmede, barn i en viss alder og andre som ikke kan ta vare på seg selv.
Trenger du mer veiledning?

Dersom du har ytterligere spørsmål kan du kontakte:

  • Drammen Parkering KF på telefon 32 04 00 00

For mer detaljert informasjon om hva søknad og legeerklæring skal inneholde, samt ytterligere vedlegg og særlige hensyn dersom du er passasjer, se ”Hvordan søke parkeringstillatelse?”.

Ønsker du å klage på mottatt vedtak?

I vedtaket er det forklart hva som ligger til grunn for avgjørelsen. Dersom du mener at vurderingen eller fakta ikke stemmer, kan du klage. Du må sende skriftlig klage innen tre uker fra du mottok vedtaket.

Klagen sendes:

Drammen Parkering KF
Postboks 7500
3008 Drammen.