Brøyting og strøing

Når brøyter vi hvor?

Vei Igangsettes Ferdig
Hovedveier Ved 3 cm Innen 4 timer
Boligveier Ved 5 cm Innen 6 timer
Gang/sykkelvei Ved 3 cm Innen 3 timer
Fortau - sentrum Gårdeiers ansvar Gårdeiers ansvar
Fortau - øvrige Som vei Som vei

Med ekstra store snømengder eller mye snøføyke, kan det ta noe mer tid.

For at vi skal kunne oppfylle dette

  • forventer vi at du som bruker varsler om mangler eller feil når du finner det nødvendig. Meld helst fra via vårt elektroniske skjema, eventuelt til kundesenteret på telefon 32 04 00 00. 
  • parkerer slik at man ikke er til hinder for entreprenøren.

Hvorfor brøytes snø inn på privat eiendom?

Drammen kommune mottar av og til henvendelser fra publikum om hvorfor vi må brøyte og frese snø inn på privat eiendom i forbindelse med vinterdriften av offentlig vei. Til det er det å si at vi alltid vil søke å gjennomføre brøyting og fresing av snø på en slik måte at det ikke medfører urimelige konsekvenser for hus- og/eller grunneier. I en by som Drammen er det imidlertid trangt om plassen og mange hensyn å ta. Trafikksikkerhet og framkommelighet må alltid prioriteres høyest.
Det er svært kostbart å kjøre bort den brøytede snøen og derfor kan ikke alt vi har brøytet kjøres til deponi. Av plasshensyn må bortkjøring prioriteres i sentrumsområdene, mens det i boligområdene hovedsakelig må brøytes og freses ut til siden. Alternativet til å brøyte/frese inn på privat grunn er å brøyte/frese inn mot kanten av kjørebanen, noe som igjen vil medføre trangere kjørebaner og dermed redusert framkommelighet og færre parkeringsmuligheter. Dette alternativet er ikke gunstig for noen, heller ikke for grunneierne langs veien.

Flytting av snø på privat eiendom

Drammen kommune har stor forståelse for at det kan oppleves irriterende for en grunneier å få snø brøytet eller frest inn på eiendommen. Av hensyn til fellesskapet ber vi imidlertid om at grunneiere bare flytter denne snøen til andre steder på egen eiendom, ikke ut igjen på fortauet eller ut i kjørebanen. Der blir den jo liggende på en vei som nettopp er brøytet og skaper problemer og vanskelige forhold for fotgjengere og bilister.
Lovlighetsvurderingen av veimyndighetenes rett til å brøyte/frese inn på privat eiendom er skissert i brev fra Statens vegvesen Vegdirektoratet til Statens vegvesen Oppland av 10. februar 1989. I tillegg vises det til Samferdselsdepartementets brev av 9. desember 1969 til vegsjefen i Hordaland.

Brøyting og strøing av fortau i sentrum - gårdeiernes plikter

Les mer om sentrumssonene og politivedtektene

Tipping av snø i elva eller annet deponi

Det er ikke tillatt å tippe snø i elva eller andre steder via kommunale veier, fortau eller park-/friområder. Dette av trafikksikkerhetsmessige hensyn. Kommunen har egen tipplass/deponiområde for de kommunale veiene. Andre aktører henvises til å inngå avtaler om snøtipping med private grunneiere.