Drammen kommune anmoder gårdeiere/forretningsdrivende om å iverksette tiltak slik at vi får god og sikker framkommelighet for alle som ferdes på fortauene i sentrum.

Snø fra fortau kan legges på fortauets ytterkant/rennestein. Snø fra gårdsplasser og lignende arealer må lagres på egen eiendom eller kjøres bort for gårdeiers regning. Snø må ikke legges ved fotgjengerkryssinger. Gårdeiere skal også sette ut avvisere der ras fra tak kan utgjøre fare eller ulempe, og plikter snarest å sørge for at taket ryddes.

Drammen Bystyre har vedtatt nøyaktige grenser for sentrumsbebyggelsen som omtales i politivedtektene om snørydding og strøing.

Politivedtekt for Drammen pålegger gårdeiere i sentrum å rydde snø og strø fortau:

§4-3: Innenfor sentrumsbebyggelsen på Bragernes og Strømsø plikter eier av hus eller grunn mot offentlig sted snarest etter snøfall å rydde fortauet utenfor eiendommen for snø og is. Plikten omfatter ikke snø som kommunen, eller andre som brøyter på vegne av offentlig myndighet har brøytet inn på fortauet.

§4-4: Innenfor sentrumsbebyggelsen på Bragernes og Strømsø plikter eier av hus eller grunn mot offentlig sted å strø eller på annen måte sørge for at fortauet på eller langs eiendommen ikke er glatt.

Spørsmål?

Dersom du har spørsmål kan du kontakte Knut Sten Nilsen på telefon 32 04 00 00.