Forslag til detaljregulering for Treschows gate - Tollbugata - Tordenskiolds gate - Offentlig ettersyn

I medhold av plan- og bygningsloven § 12-10 og § 17-4 legges forslag til detaljregulering for Treschows gate - Tollbugata - Tordenskiolds gate og tilhørende utbyggingsavtale ut til høring og offentlig ettersyn. Vedtak ble fattet i Formannskapet 13.06.2023.

Planområdet ligger på Strømsø mellom Telthusgata og E18 og omfatter eiendommene Treschows gate 1 og 3 (gnr. 111, bnr. 693 og 694) samt deler av omkringliggende veiareal. Planområdet er på om lag 3,5 daa. I kommuneplanen for Drammen kommune er området hovedsakelig avsatt til kombinert bebyggelse og anleggsformål og grønnstruktur, i kommunedelplan for sentrum er området avsatt til kombinert formål boligbebyggelse og grønnstruktur.

forslag til plankart
BILDE: utsnitt av forslag til plankart

Hensikten med planarbeidet

Planforslaget legger til rette for etablering av boligbebyggelse i form av boligblokk i høyden fra 2,5 til 3,5 etasjer som gir plass til ca. 50 leiligheter. Det reguleres en åpen plass tilrettelagt for opphold i sørvestre hjørnet av kvartalet ovenfor Metodistkirken. I gårdsrommet skal det opparbeides uteoppholdsarealer og en allmenntilgjengelig lekeplass.

Hensikten med utbyggingsavtalen

Utbyggingsavtalen tar sikte på å oppfylle eller avklare rekkefølgekravene i forbindelse med utbygging i henhold til reguleringsplanen. Utbyggingsavtalen omfatter krav til sikret opparbeidelse av tiltak som tilrettelegger for lek og aktivitet på arealet mellom Tollbugata og Tordenskiolds gate, Mads Wiels plass, avsatt til friområde i Kommunedelplan for Sentrum.

Innsyn i plandokumenter

Saksdokumenter kan finnes på kommunens nettsider under fanen Politikk og samfunn > Møter og dokumenter > Formannskapet 13.juni, se sak 0055/23 for plansaken, og sak 0056/23 for utbyggingsavtalen.

Spørsmål og merknader til planforslaget kan sendes til:

e-post: kommunepost@drammen.kommune.no

eller Drammen kommune, Arealplan, Postboks 7500, 3008 Drammen.

Vennligst merk spørsmål og merknader til planforslaget med: «Merknad til planforslag for Detaljregulering for Treschows gate - Tollbugata - Tordenskiolds gate».

Frist for merknader til planforslaget er 22.09.2023.

Alle merknader vil følge saken til politisk behandling.

Merknader til utbyggingsavtalen kan sendes til:

e-post: kommunepost@drammen.kommune.no

eller Drammen kommune, Utbygging og infrastruktur, Postboks 7500, 3008 Drammen.

Vennligst merk merknader til utbyggingsavtalen med: «Merknad til utbyggingsavtale for Detaljregulering for Treschows gate - Tollbugata - Tordenskiolds gate».

Frist for innspill til utbyggingsavtalen er 08.09.2023.