Etablering av nærutvalg og rekruttering av innbyggere er utsatt p.g.a. koronapandemien. Arbeidet tas opp igjen så snart det ligger til rette for at vi kan påbegynne prosessen/arbeidet igjen.

Drammen satser på et sterkt lokaldemokrati. Som en del av denne satsingen inngår nærutvalg i alle de ti kommunedelene.

Hva er nærutvalg?

Nærutvalg skal bidra til å utvikle attraktive nærmiljø hvor særpreget ved den enkelte kommunedel tas vare på og hvor lokale saker gjøres kjent for folkevalgte og kommunens sentrale ledelse.

Hvert nærutvalg består av tolv medlemmer; fire politikere og åtte innbyggere/ representanter fra kommunedelen. Medlemmene skal møtes fire ganger i året.

Nærutvalgenes viktigste oppgaver og mandat:

 • Være en gjensidig informasjons- og kontaktarena mellom folkevalgte og lokalmiljøet. Med folkevalgt menes kommunestyret med vararepresentanter.
 • Være en lyttepost for lokale ideer og problemstillinger. Befolkningen skal kunne ta initiativ og fremme forslag til tiltak av betydning for kommunedelen overfor nærutvalget.
 • Sørge for en bred involvering av innbyggerne i kommunedelen. Det skal være enkelt å påvirke og interessant å delta. Dette innebærer bl.a. tilrettelegging og gjennomføring av ulike aktiviteter for involvering.
 • Lage årlig plan og driftsbudsjett med definerte mål for nærutvalgets arbeid, evaluere erfaringer/resultater og utarbeide årsrapport.
 • Nærutvalget skal involveres i saker som angår kommunedelen - tidlig i prosessen. Nærutvalget selv kan fungere som høringsinstans i saker som angår kommunedelen, men i høringsprosesser knyttet til f. eks. budsjett, kommuneplaner og temaplaner er det nødvendig med bredere deltakelse fra kommunedelens innbyggere.

Se Reglement for nærutvalg

Hvor er nærutvalgene plassert?

Drammen skal bygges som en flerkjernet kommune. Hvert knutepunkt er en møteplass for kommunedelen og arena for nærdemokrati. Nærutvalget blir knyttet til knutepunkt i kommunedelen.

Se oversikt over de ulike knutepunktene

Hvem kan sitte i nærutvalgene?

Det skal være åtte innbyggerrepresentanter i hvert nærutvalg. Fire av innbyggerplassene skal fylles av representanter fra ulike grupper i samfunnet. Det skal være en representant for barnefamilier, en for ungdom, en for eldre og en representant for personer med funksjonsnedsettelse.

De fire siste innbyggerplassene fylles av innbyggere som representerer et særpreg ved den enkelte kommunedel og vil være ulikt fra nærutvalg til nærutvalg.

Etablering av nærutvalg og rekruttering av innbyggere er utsatt p.g.a. koronapandemien. Arbeidet tas opp igjen så snart det ligger til rette for at vi kan påbegynne prosessen/arbeidet igjen.

Du melder da din interessse for å delta gjennom et søknadskjema. Skjema legges ut når rekrutteringsprosessen starter igjen.

Det er fire folkevalgte representanter i hvert nærutvalg. Disse representantene er i hovedsak faste medlemmer av kommunestyret, med tilknytning til den enkelte kommunedel. Basert på fordelingsnøkkelen i kommunestyret og prinsipp om at mindre partier skal ivaretas, har partiene selv valgt ut sine medlemmer og varamedlemmer.

Se hvilke folkevalgte politikere som er med i nærutvalgene:

Kristelig Folkeparti

 • Sara Tellefsen
 • Personlig vara: Turid Solberg Thomassen

Høyre

 • Leni Halvorsen
 • Personlig vara: Tor Tveter

Senterpartiet

 • Kjetil Sannan
 • Personlig vara: Ole Morten Sørlie

Arbeiderpartiet

 • Øyvind Hvidtsten
 • Personlig vara: Ronny Rype

Senterpartiet

 • John Ragnar Stenersen
 • Personlig vara: Gunnar N. Halvorsen

Høyre

 • Wali Gilani
 • Personlig vara: Linda Tennebø

Fremskrittspartiet

 • Kristin Løvaas Gjerde
 • Personlig vara: Knut Gjerde

Arbeiderpartiet

 • Gard Hofsvang
 • Personlig vara: Ole Hartvig Varlo

Senterpartiet

 • Kari Alvim
 • Personlig vara: Erik Sandvik

Høyre

 • Amrit Singh
 • Personlig vara: Ana Maria Silvia-Harper

Fremskrittspartiet

 • Randi Eng
 • Personlig vara: Tanja Vatnås

Arbeiderpartiet

 • Thor Sigurd Syvaldsen
 • Personlig vara: Egil Knudsen

Miljøpartiet De Grønne

 • Rose Jahanfarah
 • Personlig vara: Cathrin Janøy

Høyre

 • Jørn Gjennestad

Fremskrittspartiet

 • Ulf Erik Knudsen
 • Personlig vara: Jonas Berntsen

Arbeiderpartiet

 • Arif Erkök
 • Personlig vara: Sølvi Brandt Bestvold

Senterpartiet

 • Simon Nordanger
 • Personlig vara: Trine B. Johansen

Høyre

 • Fred Løwe
 • Personlig vara: Freddy Hoffmann

Fremskrittspartiet

 • Henrik Sand Marthinsen
 • Personlig vara: Lavrans Kierulf

Arbeiderpartiet

 • Hilde Klæboe
 • Personlig vara: Jorun Jagland

Nei til bomring

 • Catarina Chruchow
 • Personlig vara: Grete Beck

Høyre

 • Leif Auke
 • Personlig vara: Egil J. Bye

Sosialistisk Venstreparti

 • Kjetil Balog
 • Personlig vara: Sahar Madalina

Arbeiderpartiet

 • Rutkay Sabri
 • Personlig vara: Aisha Ahmed

Rødt

 • Christopher Aaslund
 • Personlig vara: Jørgen H. Wilhelmsen

Høyre

 • Caroline Hoff
 • Personlig vara: Sigrid Thielemann

Miljøpartiet De Grønne

 • Herman Ekle Lund
 • Personlig vara: Carl Emil Vogt

Arbeiderpartiet

 • Helle Hertzberg
 • Personlig vara: Bendik Thun

Venstre

 • Maud Vestnes
 • Personlig vara: Anders Wengen

Høyre

 • Kjell Arne Hermansen
 • Personlig vara: Ravi Sunder

Miljøpartiet De Grønne

 • Kari Palm
 • Personlig vara: Tom Helgesen

Arbeiderpartiet

 • Per Olav Horne
 • Personlig vara: Ingrid Ross Solberg

Nei til bomring

 • Robin Brekke Voss
 • Personlig vara: Mary Kristine Bjelland

Senterpartiet

 • Camilla Fjeld Gustavsen
 • Personlig vara: Ine Marie Høyen

Fremskrittspartiet

 • Harald Wessel-Berg
 • Personlig vara: Christine Holm Olsen

Arbeiderpartiet

 • Miriam Helfjord
 • Personlig vara: Aud Watnebryn

Miljøpartiet De Grønne

 • Gro Nebell Aronsen
 • Personlig vara: Ståle Sørensen

Høyre

 • Andreas Muri 
 • Personlig vara: Terje Larsen

Fremskrittspartiet

 • Øystein Lauritzen
 • Personlig vara: Roger Thomas Volden

Arbeiderpartiet

 • Ole Lønseth
 • Personlig vara: Trine Bingen

Spørsmål om nærutvalg og lokaldemokrati?

Ta kontakt med Eirin Bråten Nygård, Lokaldemokratikoordinator
Telefon: 913 91 678
E-post: