Kommunestyre, formannskap, hovedutvalg og råd

Medlemmer, møter og saksdokumenter.

Kommunestyre

Kommunestyre i Drammen kommune har 57 representanter. Kommunestyre er kommunens høyeste styreorgan. Kommunen organiseres etter formannskapsmodellen med hovedutvalg etter formålsprinsippet. Kommunestyret  velges i direkte valg for 4 år om gangen.

Kommuneadministrasjonen er en egen stab av fast ansatte som ledes av en kommunedirektør. Administrasjonens oppgave er å forberede og iverksette det politikerne vedtar.

Møtesekretær: Ine Helen Haugan, Ine.Helen.Haugan@drammen.kommune.no og Anette Korneliussen, Anette.Korneliussen@drammen.kommune.no

Formannskap

Formannskapet har 15 representanter.

Formannskapet har rollen som overordnet plan-, økonomi-, eierskapsutvalg samt utvalg for næring, arbeid og inkludering.

Møtesekretær: Ine Helen Haugan, Ine.Helen.Haugan@drammen.kommune.no og Anette Korneliussen, Anette.Korneliussen@drammen.kommune.no

Hovedutvalg og råd

Hovedutvalget har 13 medlemmer, og har ansvar for utbygging og samferdsel, vann, avløp og renovasjon, og arealplan og miljø.

Møtesekretær: Ine Helen Haugan, Ine.Helen.Haugan@drammen.kommune.no

Hovedutvalget har 11 medlemmer, og har ansvar for primærhelsetjenester, mennesker med nedsatt funksjonsevne, institusjon og hjemmetjenester, rus og psykisk helse, og sosialtjeneste, etablering og bolig.

Møtesekretær: Lise Merkesdal Grønli, lise.merkesdal.gronli@drammen.kommune.no

Hovedutvalget har 11 medlemmer, og har ansvar for skoler, barnehager og forebyggende tjenester, som barnevern.

Møtesekretær: Anette Korneliussen, Anette.Korneliussen@drammen.kommune.no

Hovedutvalget har 15 medlemmer, og har ansvar for kultur, idrett, frivillighet og bymiljø og medvirkning og lokaldemokrati.

Møtesekretær: Ine Helen Haugan, Ine.Helen.Haugan@drammen.kommune.no

Hovedutvalget har 13 medlemmer.

Møtesekretær: Anette Korneliussen, Anette.Korneliussen@drammen.kommune.no

Rådet har 11 medlemmer, og har som formål å sikre at rådets målgruppe gis innflytelse i saker som er særlig viktige for dem. Rådet har ingen beslutningsmyndighet, men er et rådgivende organ. De har rett til å uttale seg i alle saker som angår personer med funksjonsnedsettelser.

Møtesekretær: Christine Bording, Christine.Bording@drammen.kommune.no

Rådet har 11 medlemmer, og har som formål å sikre at rådets målgruppe gis innflytelse i saker som er særlig viktige for dem. Rådet har ingen beslutningsmyndighet, men er et rådgivende organ. De har rett til å uttale seg i alle saker som angår eldre.

Møtesekretær: Ine Helen Haugan, Ine.Helen.Haugan@drammen.kommune.no

Rådet har 22 medlemmer, og har som formål å sikre at rådets målgruppe gis innflytelse i saker som er særlig viktige for dem. Medlemmene er valgt fra alle ungdoms- og videregående skoler i kommunen. Rådet har ingen beslutningsmyndighet, men er et rådgivende organ. De har rett til å uttale seg i alle saker som angår ungdom.

Møtesekretær: Christine Bording, Christine.Bording@drammen.kommune.no

Rådet har 8 medlemmer, og har som formål å sikre medvirkning fra studenter i saker som angår dem, jobbe for at Drammen kommune skal bli en god vertskommune for studenter, og bidra til at studenter involveres i samfunnsutviklingen. Rådet har ingen beslutningsmyndighet, men er et rådgivende organ. De har rett til å uttale seg i alle saker som angår studenter.

Møtesekretær: Christine Bording, Christine.Bording@drammen.kommune.no

Klagenemda har 5 medlemmer, og er Drammen kommunes særskilte klagenemd etter forvaltningsloven. Klagenemda behandler klager over enkeltvedtak truffet av et forvaltningsorgan i Drammen kommune, bortsett fra når særlov fastsetter en annen klageinstans.

Møtesekretær: Lise Merkesdal Grønli, lise.merkesdal.gronli@drammen.kommune.no

Partssammensatt samarbeidsutvalg (PSU) har 21 medlemmer, hvorav 11 av medlemmene er politikere og 10 av medlemmene representerer kommunens ansatte. PSU behandler saker som gjelder forholdet mellom de ansatte og kommunen som arbeidsgiver.

Medlemmer

Møter og dokumenter

Møtesekretær: Ine Helen Haugan, Ine.Helen.Haugan@drammen.kommune.no

Komiteen har 6 medlemmer, og planlegger kommunens 17. mai-arrangement.

Møtesekretær: Ine Helen Haugan, Ine.Helen.Haugan@drammen.kommune.no

Kontrollutvalget har 7 medlemmer, og er ansvarlig for å føre kontroll på kommunestyrets vegne. Kontrollutvalget skal påse at kommunens regnskaper blir revidert på en betryggende måte, at det føres kontroll med den økonomiske forvaltningen, at det gjennomføres forvaltningsrevisjon av kommunens virksomhet med mer.

Sekretariatsfunksjonen ivaretas utenfor kommunen for å sikre uavhengighet.

Kontaktinformasjon til møtesekretær: palrin@lorenskog.kommune.no

Godtgjøringsutvalget har 11 medlemmer, og er ansvarlig for å levere en innstilling til kommunestyret om de folkevalgtes godtgjørelse.

Møtesekretær: Anette Korneliussen, Anette.Korneliussen@drammen.kommune.no

Valgstyret har 11 medlemmer, og er ansvarlig for gjennomføringen av valg i kommunen. Valgstyret skal sørge for at valget gjennomføres på en korrekt måte, og skal levere sin innstilling om hvorvidt valget kan godkjennes eller ikke til kommunestyret.

Møtesekretær: Ine Helen Haugan, Ine.Helen.Haugan@drammen.kommune.no