Fra 1 januar 2020 vil Flyktningtjenesten være organisert som en avdeling i virksomheten Ny Start, som skal lokaliseres på Gamle Strømsø skole. Lokaliseringen vil være gjennomført innen sommeren 2020, og fram til da vil de ansatte være lokalisert på både Introduksjonssenteret i Drammen og i Arbeidergata 28 i Mjøndalen.

 

Kontaktinformasjon:

  • Introduksjonssenteret, Gamle Fjellheim Skole Ilebergveien 21, Drammen: Tlf: 32044700
  • Flyktningtjenesten, Arbeidergata 28, Mjøndalen tlf: 32 23 25 35

Bosetting og kvalifisering av flyktninger

Kommunestyret i Drammen vedtar hvert år hvor mange flyktninger som skal bosettes i kommunen. Flyktningtjenesten har, i samarbeid med mange av kommunens tjenester og virksomheter, ansvar for gjennomføring av vedtaket. Dette innebærer bl.a ansvar for bosetting, koordinering av tjenester og oppfølging av introduksjonsprogram

Introduksjonsprogram

Kommunen skal etter Lov om introduksjonsprogram tilby dette til de som er i målgruppen. Innvandrere og flyktninger som på eget initiativ flytter til kommunen, forventes å være selvhjulpne og kommer vanligvis ikke under ordningen med introduksjonsprogram.

Alle nyankomne som bosettes etter avtale mellom kommunen og IMDI, og som er mellom 18 og 55 år, får tilbud om deltakelse i introduksjonsprogram med varighet inntil to år. Hovedvekten i programmet ligger på norsk og samfunnsfag i kombinasjon med praksis i bedrift. Hensikten er å kvalifisere til arbeid eller videre utdanning. Det innvilges lønn tilsvarende 2 G for de som er over 25 år, og 2/3 G til de under 25 år.

Flyktningkonsulenten har ansvar for å kartlegge den enkeltes kompetanse og mål, og lage en Individuell Plan i samarbeid med deltageren.
Norskopplæring er et tilbud til alle som har behov for dette. Les mer om dette på Læringssenterets sider.

Praksisplasser

I Introduksjonsperioden vil de fleste bli utplassert på en praksisplass. Det vil si en arbeidsplass hvor flyktningen er minimum en dag pr. uke, og opp til full uke, og deltar i det daglige arbeidet.

Det å skaffe nok praksisplasser, som kan benyttes i kombinasjon med norskundervisning, kan være vanskelig, men mange bedrifter har vist seg svært positive. Hovedhensikten med dette er å lære norsk og hvordan arbeidslivet i Norge fungerer. Det vil likevel stadig være behov for nye praksisplasser.

For å få til dette er vi helt avhengig av at flere bedrifter stiller seg positive til ordningen og er villige til å ta imot en eller flere flyktninger for en periode. For bedriftene er dette ikke forbundet med noen utgifter, da flyktningen får sin faste stønad også for praksisdagene.