Du har mulighet til å gi dine innspill på blant annet reguleringsplaner og forskrifter. Dine innspill blir tatt med og vurdert i den videre behandlingen av saken.

Slik sender du høringssvar

Høringssvarene sender du til:

  • E-post:
  • Brev: Drammen kommune, Postboks 7500, 3008 Drammen

Husk å merke innspillet ditt riktig. Hvilke ord du skal merke finner du på nettsida for den enkelte høring i lista under:

Varsel om oppstart av detaljreguleringsplan for ny overvannsledning «Flisebekken 2» og midlertidig bruk av Grønland 13-23, samt forhandling om utbyggingsavtale

I henhold til Plan- og bygningslovens § 12-8 varsles det at Bane NOR, i samarbeid med Drammen kommune, Utbygging og infrastruktur, setter i gang reguleringsarbeid for et område mellom Griffenfelds gate og Drammenselva i Drammen kommune som omfatter hele eller deler av følgende eiendommer: 110/132, 149, 150, 151, 152, 154, 156, 531, 940, 958, 972, 5010, 6004, 6005.

Sist endret:

Områdereguleringsplan for Knive og Lolland – Invitasjon til åpne kontordager

Drammen kommune og DRMA AS inviterer til åpne kontordager med mulighet for å stille spørsmål og få informasjon i forbindelse med høringen av områdereguleringsplan for Knive og Lolland. De åpne kontordagene vil holdes 9. og 10. september fra kl 16 – 19 på Hovedscenen i 2. etasje på biblioteket i Drammen.

Sist endret:

Forslag til kommunedelplan med konsekvensutredning for dobbeltspor mellom Gulskogen-Hokksund – nytt offentlig ettersyn for delstrekningen Gulskogen-Mjøndalen

I medhold av Plan- og bygningslovens § 11-14 legges forslag til Kommunedelplan med konsekvensutredning for nytt dobbeltspor Gulskogen – Hokksund, delstrekning Gulskogen – Mjøndalen, inkludert tilleggsutredningen for den alternative korridoren Fylkesmannslinja, ut til ny høring og offentlig ettersyn. Vedtak ble fattet i Formannskapet 9. juni 2020.

Sist endret: