Du har mulighet til å gi dine innspill på blant annet reguleringsplaner og forskrifter. Dine innspill blir tatt med og vurdert i den videre behandlingen av saken.

Slik sender du høringssvar

Høringssvarene sender du til:

  • E-post: kommunepost@drammen.kommune.no
  • Brev: Drammen kommune, Postboks 7500, 3008 Drammen

Husk å merke innspillet ditt riktig. Hvilke ord du skal merke finner du på nettsida for den enkelte høring i lista under:

Høring av skolerute for 2022-2023

Forslag til skolerute for grunnskolen i Drammen for 2022-2023 legges ut på offentlig høring. Høringen er åpen for alle, og frist for å sende inn høringssvar er 10.juni 2021.

Sist endret:

Varsel om oppstart av planarbeid, detaljregulering for Konnerudgata 39 og 41

På vegne av Nye Søland Eiendom AS varsles det i henhold til plan- og bygningslovens §12-8, om oppstart av arbeid med Detaljregulering for Konnerudgata 39 og 41 i Drammen kommune. I medhold av plan- og bygningsloven§ 17-4 kunngjøres det samtidig oppstart av forhandlinger om utbyggingsavtale knyttet til reguleringsplanen. Avtalen skal ivareta kommunens interesser når det gjelder offentlig infrastruktur i området.

Sist endret:

Utbyggingsavtale for Stomperud - offentlig ettersyn

Hovedutvalget for tekniske tjenester har i møte 06.04.2021 vedtatt å legge forslag til utbyggingsavtale ut til høring og offentlig ettersyn i medhold av plan- og bygningsloven § 17-4.

Sist endret: