Kunngjøringer og høringer

Du har mulighet til å gi dine innspill på blant annet reguleringsplaner og forskrifter. Dine innspill blir tatt med og vurdert i den videre behandlingen av saken.

Slik sender du høringssvar

Høringssvarene sender du til:

  • E-post: kommunepost@drammen.kommune.no
  • Brev: Drammen kommune, Postboks 7500, 3008 Drammen

Husk å merke innspillet ditt riktig. Hvilke ord du skal merke finner du på nettsida for den enkelte høring i lista under:

Varsel om oppheving av eldre reguleringsplaner

I medhold av plan- og bygningsloven §12-14 og vedtak i kommunestyret i møte 24.05.2022 om oppheving av eldre reguleringsplaner varsles det at følgende reguleringsplaner foreslås opphevet etter forenklet prosess:

Sist endret:

Detaljregulering for Bromannsgangen 5 - Varsel om oppstart

I medhold av plan- og bygningsloven § 12-8 og § 17-4 varsles det at Vigsnæs + Kosberg ++ arkitekter, på vegne av Chan So Yim og Leong Nam, har igangsatt arbeid med reguleringsplan for detaljregulering for Bromannsgangen 5.

Sist endret:

Høring - forskrift om saksbehandlingsgebyr etter havne- og farvannsloven

Kommunestyrene i Drammen og Lier kommuner behandlet forslag til forskrift om saksbehandlingsgebyr etter havne- og farvannsloven i sine møter hhv. 13. desember 2022 og 6. desember 2022. Drammen kommunestyre behandlet saken i sak 0146/22 og Lier kommunestyre i sak 130/2022. Det ble gjort likelydende vedtak om å sende forslaget på høring. Frist for å sende høringssvar er 10.02.2023.

Sist endret:

Parkeringsstrategi på høring

Formannskapet vedtok 29. november å sende forslag til parkeringsstrategi med parkeringsnorm sendes på høring og offentlig ettersyn.

Sist endret: