Detaljregulering for Muusøya 28-34 -Varsel om oppstart og forhandlinger om utbyggingsavtale

I medhold av plan- og bygningsloven § 12-8 og § 17-4 varsles det at Arkitektgruppen Drammen AS, på vegne av BB Eiendomsutvikling AS, har igangsatt arbeid med reguleringsplan for detaljregulering for Muusøya 28-34. Det varsles samtidig oppstart av forhandlinger om utbyggingsavtale.

Planområdet er på 5,4 daa innenfor Muusøya/Åssiden, og omfatter eiendommene gnr/bnr. 116/429 m.fl. I kommuneplanen er området hovedsakelig avsatt til boligbebyggelse.

Kart som viser planområdet, som ligger like nord for Muusøya brygge
BILDE: Kartutsnitt med forslag til planavgrensning

Hensikten med planarbeidet

Hensikten med planarbeidet er å tilrettelegge for boligbebyggelse ved å detaljregulere eiendom 116/429 til ny boligbebyggelse bestående av 4 bygningskropper med 4-6 leiligheter i hver. Eiendommen er per dags dato uregulert. Eiendommen omfattes av kommuneplanens arealdel.

Krav om konsekvensutredning

Reguleringsplanen er vurdert til ikke å utløse krav om konsekvensutredning etter plan- og bygningsloven § 4, og forskrift om konsekvensutredninger av 01.07.2017. 

Innsyn i plandokumenter

Planinitiativ og oppstartsmøtereferat kan ses i linkene nedenfor.

Dokumenter i saken er også tilgjengelig i kommunens innsynsportal under sak 22/07815. Det kan søkes på stikkord «Muusøya 28». 

Spørsmål og innspill til planarbeidet kan sendes til:

Arkitektgruppen Drammen AS v/Torhild Aakvåg
Torgeir Vraas plass 6, 3044 Drammen
Tlf: 32 26 55 80
e-post: ta@agdas.no

Frist for innspill til varsel om oppstart og forhandlinger om utbyggingsavtale er 30.05.2024.

Alle innspill vil følge saken til politisk behandling.